Propisi

Rbr.NAZIV PROPISAPoveznica
1Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije o zaštiti biljaNN 16/98
I BILJNO ZDRAVSTVO 
2Zakon o biljnom zdravstvuNN 127/2019 NN 83/2022
3Pravilnik o službenom registru specijaliziranih subjekataNN 30/2021
4Pravilnik o naknadama za poslove biljnog zdravstvaNN 4/2023
5Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje azijske strizibube – Anoplophora chinensis (Forster 1771)NN 139/2022
6Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove lozeNN 48/2018 NN 63/2019
7Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe – Ceratitis capitata (Wiedemann)NN 53/2023
8Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje crne štitaste uši araukarije – Lindingaspis rossi (Maskell)NN 73/2022
9Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje bakterijske paleži – Erwinia amylovora (Burill) Winslow et al. NN 29/2008
10Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i iskorjenjivanje smrdljive snijeti – Tilletia spp. NN 80/2013
11Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja azijske strizibube Anoplophora chinensis (Forster)NN 110/2022
12Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove lozeNN 58/2023
13Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje narančina trnovitoga štitastog moljca – Aleurocanthus spinifers (Quaintance)NN 36/2023
14Uredba (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZL 317/4
15Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/2072 оd 28. studenoga 2019. o utvrđivanju jedinstvenih uvjeta za provedbu Uredbe (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zaštitnih mjera protiv organizama štetnih za bilje te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 690/2008 i izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/2019L 319/1
16Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/2019 оd 18. prosinca 2018. o utvrđivanju privremenog popisa visokorizičnog bilja, biljnih proizvoda ili drugih predmeta u smislu članka 42. Uredbe (EU) 2016/2031 te popisa bilja za koje nije obvezan fitosanitarni certifikat za unos u Uniju u smislu članka 73. te uredbeL 323/10
17Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2313 od 13. prosinca 2017. o utvrđivanju specifikacija formata biljne putovnice za premještanje unutar područja Unije i biljne putovnice za unos u zaštićeno područje i premještanje unutar njegaL 331/44
18Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1231 od 27. kolovoza 2020. o formatu i uputama za godišnja izvješća o rezultatima nadzora i formatu višegodišnjih programa nadzora i praktičnim aranžmanima iz članka 22. odnosno članka 23. Uredbe (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i VijećaL 280/1
19Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1702 оd 1. kolovoza 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća izradom popisa prioritetnih štetnih organizamaL 260/8
20Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/829 od 14. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje, kojom se države članice ovlašćuju za odobravanje privremenih odstupanja u svrhe službenog provođenja testova, znanstvene ili obrazovne svrhe, za pokuse, sortnu selekciju ili oplemenjivanjeL 137/15
21Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/827 od 13. ožujka 2019. o kriterijima koje specijalizirani subjekti moraju ispunjavati kako bi zadovoljili uvjete iz članka 89. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća i o postupcima kojima se osigurava da su ti kriteriji ispunjeniL 137/10
22Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/1192 оd 11. srpnja 2022. o utvrđivanju mjera za iskorjenjivanje i sprečavanje širenja štetnih organizama Globodera pallida (Stone) Behrens i Globodera rostochiensis (Wollenweber) BehrensL 185/12
23Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/1193 оd 11. srpnja 2022. o utvrđivanju mjera za iskorjenjivanje i sprečavanje širenja štetnog organizma Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014L 185/27
24Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/1194 od 11. srpnja 2022. o utvrđivanju mjera za iskorjenjivanje i sprečavanje širenja štetnog organizma Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914.), Nouioui et al. 2018.L 185/47
25Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/1195 оd 11. srpnja 2022. o utvrđivanju mjera za iskorjenjivanje i sprečavanje širenja štetnog organizma Synchytrium endobioticum (Schilbersky)L 185/65
26Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/2095 оd 28. listopada 2022. o utvrđivanju mjera za sprečavanje unošenja organizma Anoplophora chinensis (Forster) na područje Unije, njegova udomaćivanja i širenja unutar područja Unije te o stavljanju izvan snage Odluke 2012/138/EUL 281/53
27Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/893 оd 9. lipnja 2015.u pogledu mjera za sprečavanje unošenja u Uniju organizma Anoplophora glabripennis (Motschulsky) i njegova širenja unutar UnijeL 146/16
28Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/1503 od 8. listopada 2018. o utvrđivanju mjera za sprečavanje unošenja u Uniju organizma Aromia bungii (Faldermann) i njegova širenja unutar UnijeL 245/9
29Provedbena odluka Komisije 2012/270/EU od 16. svibnja 2012. u pogledu hitnih mjera za sprječavanje unošenja u Uniju organizama Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) i Epitrix tuberis (Gentner) i njihovog širenja unutar UnijeL 132/18
30Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/2032 od 26. studenoga 2019. o utvrđivanju mjera za sprečavanje unošenja u Uniju organizma Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell (prethodno Gibberella circinata) i njegova širenja unutar Unije i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2007/433/EZL 313/94
31Provedbena odluka Komisije 2012/535/EU od 26. rujna 2012. o hitnim mjerama za sprečavanje širenja unutar Unije Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (borove nematode)L 266/42
32Provedbena odluka Komisije 2012/697/EU od 8. studenoga 2012. o mjerama za sprečavanje unošenja u Uniju roda Pomacea (Perry) i njegovog širenja unutar UnijeL 311/14
33Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/1265 оd 20. srpnja 2022. o utvrđivanju mjera za sprečavanje unošenja u Uniju virusa Rose Rosette i njegova širenja na području UnijeL 192/14
34Provedbena uredba Komisije (EU) 2023/1134 оd 8. lipnja 2023. o mjerama za sprečavanje unošenja organizma Spodoptera frugiperda (Smith) na područje Unije, njegova udomaćivanja i širenja unutar područja Unije, o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2019/2072 te o stavljanju izvan snage Provedbene odluke (EU) 2018/638L 149/62
35Provedbena uredba Komisije (EU) 2023/1032 оd 25. svibnja 2023. o utvrđivanju mjera za sprečavanje unošenja u Uniju virusa smeđe naboranosti ploda rajčice (ToBRFV) i njegova širenja na području Unije te izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2020/1191L 139/34
36Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1201 od 14. kolovoza 2020. o mjerama za sprječavanje unošenja u Uniju organizma Xylella fastidiosa (Wells et al.) i njegova širenja unutar UnijeL 269/2
37Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/1927 od 11. listopada 2022. o utvrđivanju mjera za obuzdavanje širenja štetnog organizma Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) na određenim demarkiranim područjimaL 265/72
38Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/1630 оd 21. rujna 2022. o utvrđivanju mjera za sprječavanje širenja fitoplazme zlatnog žutila vinove loze na određenim demarkiranim područjimaL 245/27
II SLUŽBENE KONTROLE 
39Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu biljaNN 52/2021
40Uredba (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZL 95/1
III SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA
41Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu biljaNN 80/2013 NN 32/2019 NN 32/2020
42Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetlaNN 80/2013 NN 115/2018 NN 32/2020
43Pravilnik o visini naknada u skladu s člankom 74. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 i člankom 42. Uredbe (EZ) br. 396/2005NN 3/2014
44Pravilnik o označavanju sredstava za zaštitu bilja (na snazi je samo članak 9.)NN 11/2007 NN 19/2010 NN 42/2012
45Pravilnik o postupku registracije sredstava za zaštitu bilja (na snazi je samo članak 14a.)NN 57/2007 NN 119/2009 NN 142/2012
IV ODRŽIVA UPORABA PESTICIDA
46Zakon o održivoj uporabi pesticidaNN 46/2022
47Pravilnik o visini naknada za obavljanje poslova u skladu s Zakonom o održivoj uporabi pesticidaNN 140/2014 NN 87/2021
48Pravilnik o pokazateljima rizika za procjenu rizika od uporabe pesticidaNN 85/2012
49Pravilnik o uvjetima distribucije i prodaje pesticida NN 141/2020
50Pravilnik o strojevima za primjenu pesticida i ispitnim stanicamaNN 141/2021

Korištenjem stranice www.hapih.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne. VIŠE O KOLAČIĆIMA

Skip to content