Održiva uporaba pesticida (OUP)

Održiva uporaba pesticida 

Sredstva za zaštitu bilja (pesticidi)

Sredstva za zaštitu bilja, koja se često nazivaju „pesticidima“, sastavni su dio suvremene poljoprivredne proizvodnje. 

Iako povijest korištenja kemijskih sredstava za zaštitu bilja seže još u XIX. stoljeće, intenzivna primjena kemijskih mjera zaštite bilja započela je 1950-ih godina. Do tada, suzbijanje biljnih bolesti, korova i štetnika temeljilo se na mehaničkim i fizikalnim mjerama, oplemenjivanju, plodoredu i drugim nekemijskim mjerama. Te mjere bile su zahtjevne, mukotrpne i nerijetko slabije učinkovite u odnosu na kemijske mjere zaštite. U drugoj polovici XIX. stoljeća došlo je do velikog napretka znanosti i industrije. Godine 1873. započela je primjena bakrovog sulfata za tretiranje sjemena pšenice protiv smrdljive snijeti (Tilletia spp.). Pojava plamenjače krumpira, pepelnice vinove loze i plamenjače vinove loze u Europi potaknula je uporabu sumpora i bakra kao prvih kemijskih fungicida. Negdje u isto vrijeme započinje primjena insekticida na osnovi arsena i nikotina. Konačno, slučajno otkriće organske tvari herbicidnog učinka 2,4-D (2,4-diklorfenoksioctena kiselina) početkom 1950-ih smatra se početkom modernog kemijskog suzbijanja korova. U narednom razdoblju golema financijska sredstva preusmjerena su za daljnji razvoj fitofarmacije te započinje „era kemije“ koja je omogućila nagli napredak ratom opustošene europske i svjetske poljoprivrede. Za manje od dva naredna desetljeća, „glad se pretvorila u obilje“.

Danas su sredstva za zaštitu bilja, zbog svoje učinkovitosti, brzine u djelovanju, jednostavnosti u primjeni te cijeni, postala gotovo nezamjenjiva u modernoj intenzivnoj poljoprivredi. Sredstva za zaštitu bilja su velika pomoć u sve zahtjevnijem problemu zadovoljavanja prehrambenih potreba brzorastuće populacije naše planete. Međutim, za razliku od prošlih vremena, posljednjih godina puno se govori o nepoželjnim učincima sredstava za zaštitu bilja. Širom i učestalijom primjenom zabilježeno je mnogo negativnih učinaka na ljude, okoliš te neciljane organizme uključujući i korisne organizme. 

U Europskoj uniji smanjenje negativnih posljedica do kojih može dovesti uporaba sredstava za zaštitu bilja nastoji se postići politikom „održive uporabe pesticida“. Pojam „održiv“ čest je kada se govori o razvoju i budućnosti općenito. Taj pojam idealno opisuje ono što se nastoji postići primjenom sredstava za zaštitu bilja u Uniji. Sredstva za zaštitu bilja se primjenjuju, ali negativne posljedice njihove primjene nastoje se smanjiti na najmanju moguću mjeru. Pozitivni učinci sredstava za zaštitu bilja nastoje se maksimalno iskoristiti, na način da se što je više moguće smanje negative posljedice na okoliš i zdravlje ljudi. Cilj održive uporabe pesticida je primjena sredstava za zaštitu bilja na način da se ne ugrožava budućnost prirodnih resursa nužnih za razvoj ljudi tj. opstanak. To su tlo, zrak, voda, živi i neživi svijet koji nas okružuje. 

Izobrazba korisnika sredstava za zaštitu bilja

Da bi korištenje sredstava za zaštitu bilja bilo „održivo“, prvi i glavni preduvjet je znanje osobe koja ta sredstva primjenjuje. Poljoprivreda jest i ostati će slobodna djelatnost, no odgovornost je na svakom pojedincu kada govorimo o primjeni sredstava u poljoprivredi. Između ostalog, odgovornost se postiže znanjem, stoga je na razini Europske unije 2009. godine propisano kako svaki profesionalni korisnik sredstava za zaštitu bilja mora imati ili proći primjerenu izobrazbu. Izobrazba korisnika sredstava za zaštitu bilja propisna je Direktivom 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u postizanju održive upotrebe pesticida. Direktivu je Hrvatska prenijela u nacionalno zakonodavstvo 2014. godine, donošenjem Zakona o održivoj uporabi pesticida (Narodne novine 14/2014, 115/2018, 32/2020). temeljem navedenog Zakona o održivoj uporabi pesticida uveden je i sustav izobrazbe profesionalnih korisnika sredstava za zaštitu bilja, distributera, savjetnika i profesionalnih korisnika za profesionalnu primjenu o sigurnoj uporabi sredstava za zaštitu bilja. Do danas, osnovnu izobrazbu prošlo je više od 150 000 osoba. 

U okviru izobrazbe o sigurnoj uporabi sredstava za zaštitu bilja, koja se katkada naziva i izobrazba o održivoj uporabi pesticida, profesionalni korisnici, distributeri i savjetnici stječu znanja o sredstvima za zaštitu bilja. U okviru izobrazbe stječu se znanja o propisima, integriranoj zaštiti bilja, štetnim organizmima, zaštiti u ekološkoj proizvodnji, primjeni sredstava za zaštitu bilja, opasnostima i rizicima pri uporabi sredstava za zaštitu bilja, ostacima pesticida, zaštiti okoliša i naciljanih organizama, zaštiti biološke raznolikosti, stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja te strojevima za primjenu sredstava za zaštitu bilja. 

Iako je obveza pohađanja izobrazbe isprva dovela do otpora ili neodobravanja od strane dijela obveznika, pokazalo se kako je takva izobrazba korisna, potrebna i opravdana. Izobrazba je zasigurno pridonijela tome da se sredstva za zaštitu bilja koriste pažljivije, savjesnije, stručnije, sigurnije i učinkovitije. Na taj način, izobrazba je dala velik doprinos u postizanju glavnog cilja – da korištenje sredstava za zaštitu bilja postane dugoročno održivo, uz maksimalno očuvanje prirodnih resursa i zdravlja ljudi. 

Novi Zakon o održivoj uporabi pesticida

Godine 2022., na snagu je stupio novi Zakon o održivoj uporabi pesticida (Narodne novine 46/2022). Općenito, novi Zakon ima istu svrhu kao i prethodni, a svrha Zakona jasno se navodi:        

Svrha ovoga Zakona je postizanje održive uporabe pesticida, smanjenje rizika i negativnih učinaka od uporabe pesticida na način koji osigurava visoku razinu zaštite zdravlja ljudi i životinja te zaštite okoliša i očuvanja bioraznolikosti, uvođenje obvezne primjene temeljnih načela integrirane zaštite bilja za suzbijanje štetnih organizama bilja i alternativnih pristupa i tehnika, kao što su nekemijske mjere zaštite bilja radi postizanja održive i konkurentne poljoprivrede“. 

Novim Zakonom izmijenjen je sustav izobrazbe profesionalnih korisnika sredstava za zaštitu bilja, distributera i savjetnika. U odnosu na prethodni, nastojalo se isti unaprijediti imajući u vidu desetogodišnje iskustvo. Također, nastojalo se čitav sustav modernizirati, digitalizirati i ubrzati.

Izobrazba o održivoj uporabi pesticida

Osnovni pojmovi i moduli izobrazbe

Novi Zakon o održivoj uporabi pesticida (Narodne novine 46/2022) određuje slijedeće pojmove: 

Profesionalni korisnik je osoba koja koristi pesticide namijenjene profesionalnim korisnicima u okviru obavljanja svojih profesionalnih aktivnosti u poljoprivredi i drugim djelatnostima, uključujući primjenitelje, tehničare, poslodavce i samozaposlene“; 

Profesionalni korisnik za profesionalnu primjenu je profesionalni korisnik koji koristi pesticide namijenjene za profesionalnu primjenu koji su rješenjem o registraciji ili rješenjem o dozvoli odobreni samo određenoj kategoriji profesionalnih korisnika“; 

Neprofesionalni korisnik je osoba koja koristi pesticide namijenjene neprofesionalnim korisnicima, kao što su korisnici amateri“; 

Distributer je fizička osoba, polaznik izobrazbe, koja obavlja poslove kod skladištenja, prijevoza i prodaje pesticida“; 

Distributer pesticida je pravna osoba i fizička osoba – obrtnik koja stavlja pesticide na tržište, uključujući trgovce na veliko i malo, prodavače, dobavljače, kao i druge oblike posrednika u distribuciji pesticida“; 

Savjetnik je svaka osoba koja ima odgovarajuću stručnost i savjetuje o zaštiti bilja i sigurnoj uporabi pesticida u okviru obavljanja svoje djelatnosti i/ili pružanja trgovačkih usluga, uključujući, prema potrebi, privatne samozaposlene te javne savjetodavne službe, prodajne predstavnike, proizvođače hrane i trgovce na malo“; 

Izobrazba je vrsta izobrazbe profesionalnih korisnika pesticida, distributera i savjetnika koja uključuje područja izobrazbe sukladno propisima kojima se uređuje izobrazba za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu pesticida s ciljem stjecanja i obnavljanja odgovarajućih znanja o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, obavljanju poslova distribucije i prodaje pesticida te davanju savjeta o zaštiti bilja i sigurnoj uporabi pesticida“. 

Izobrazba je u Zakonu detaljno propisana u Glavi IV., člancima 10. – 32. Izobrazba se sastoji od osnovnog i dopunskog modula. Organizira se kroz slijedeće osnovne i dopunske module: 

 • modul za profesionalne korisnike; 
 • modul za profesionalne korisnike za profesionalnu primjenu; 
 • modul za distributere;
 • modul za savjetnike.

Nakon izobrazbe polaznik svoja znanja mora potvrditi polaganjem pismenog ispita. 

Uvjeti za prijavu na izobrazbu

Uvjeti za prijavu na izobrazbu propisani su člancima 17. – 19. Zakona:    

Za stjecanje potvrde iz modula izobrazbe za profesionalne korisnike osoba mora biti punoljetna i imati završenu najmanje osnovnu školu“.

„Za stjecanje potvrde o završenoj izobrazbi za profesionalne korisnike, za kategoriju profesionalni korisnici za profesionalnu primjenu, ovisno o poslovima koje će obavljati, osoba mora imati:

– za obavljanje poslova odgovorne osobe za rad s pesticidima kod pružatelja usluga ili u drugoj pravnoj osobi:

1. preddiplomski i diplomski sveučilišni studij u znanstvenom polju Poljoprivreda (agronomija) ili Šumarstvo ili

2. integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij u znanstvenom polju Poljoprivreda (agronomija) ili Šumarstvo ili

3. preddiplomski sveučilišni studij u znanstvenom polju Poljoprivreda (agronomija) ili Šumarstvo ili

4. preddiplomski stručni studij u znanstvenom polju Poljoprivreda (agronomija) ili Šumarstvo ili

5. preddiplomski i specijalistički diplomski stručni studij u znanstvenom polju Poljoprivreda (agronomija) ili Šumarstvo u sklopu kojeg je odslušala i položila predmete iz zaštite bilja u nastavnom opterećenju u trajanju od 150 sati, položenih u okviru redovitog studija iz ove točke i točaka 1. do 4. ovoga podstavka ili naknadno položenih na studiju u okviru cjeloživotnog obrazovanja ili drugog oblika nastave na visokom učilištu

– za obavljanje poslova primjene pesticida kod pružatelja usluga ili u drugoj pravnoj osobi, najmanje završenu kvalifikaciju na razini 4.1. HKO-a u sektoru Poljoprivreda, prehrana i veterina, podsektor Poljoprivreda i sektor Šumarstvo i drvna tehnologija, podsektor Šumarstvo poljoprivrednog ili šumarskog smjera s 90 sati odslušanih predmeta iz zaštite bilja

– za obavljanje poslova primjene pesticida na vlastitom poljoprivrednom gospodarstvu, posebice tretiranja sjemena, osoba mora biti punoljetna i imati završenu najmanje osnovnu školu“.     

Za stjecanje potvrde iz modula izobrazbe za distributere, ovisno o poslovima koje će obavljati, osoba mora imati:

– za distributera – prodavača završenu kvalifikaciju na razini 4.2. Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) u sektoru Poljoprivreda, prehrana i veterina, podsektor Poljoprivreda, zanimanje poljoprivredni tehničar ili poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut, uz najmanje 90 sati iz područja zaštite bilja, položenih u okviru redovitog školovanja ili naknadno položenih u okviru cjeloživotnog obrazovanja ili drugog oblika nastave za srednje škole

– za djelatnike u distribuciji koji skladište, prevoze i izdaju pesticide završenu kvalifikaciju na razini 4.1. HKO-a u sektoru Poljoprivreda, prehrana i veterina, podsektor Poljoprivreda i sektor Šumarstvo i drvna tehnologija, podsektor Šumarstvo.

Iznimno (od prethodno navedenog), za stjecanje potvrde iz modula izobrazbe za distributere – prodavače mogu se prijaviti i osobe koje su bile zaposlene u specijaliziranoj prodavaonici na poslovima čuvanja i izdavanja pesticida i davanja uputa o njihovoj stručnoj primjeni do 31. prosinca 2012., koje imaju završenu najmanje kvalifikaciju na razini 4.1. HKO-a u sektoru Poljoprivreda, prehrana i veterina, podsektor Poljoprivreda i sektor Šumarstvo i drvna tehnologija, podsektor Šumarstvo, s odslušanim predmetima iz zaštite bilja“.

Za stjecanje potvrde iz modula za savjetnike osoba mora imati završen:

– preddiplomski sveučilišni studij agronomske ili šumarske struke ili

– preddiplomski i diplomski sveučilišni studij agronomske ili šumarske struke ili

– integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij agronomske ili šumarske struke ili

– preddiplomski stručni studij agronomske ili šumarske struke ili

– preddiplomski i specijalistički diplomski stručni studij agronomske ili šumarske struke

u sklopu kojeg je odslušala i položila predmete iz zaštite bilja u nastavnom opterećenju u trajanju od 90 sati, položenih u okviru redovitog studija iz ovoga stavka ili naknadno položenih na studiju u okviru cjeloživotnog obrazovanja ili drugog oblika nastave na visokom učilištu“.

Prema novom Zakonu, postoje i iznimke od pohađanja osnovne i dopunske izobrazbe. Iznimke su propisane člancima12. i 13. Zakona. 

Potvrda o završenoj izobrazbi

Provoditelji izobrazbe u novom Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) potvrđuje da je polaznik izobrazbe položio ispit, a sustav automatski generira potvrdu o završenoj izobrazbi koja je dostupna u NIAS sustavu tj. sustavu eGrađani. Važno je istaknuti da se više ne izdaju iskaznice. Novi FIS integriran je u sustav ePoljoprivreda, koji je dio šireg sustava eGrađani. Potvrda ima jedinstveni bar-kod, koji se očitava pri kupnji sredstva za zaštitu bilja.

Upute kako preuzeti potvrdu (iskaznicu) s bar-kodom putem portala ePoljoprivreda preuzeti u kratkom vodiču:

Provoditelji izobrazbe

Provoditelji izobrazbe su Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH), kao i različite pravne osobe ovlaštene od strane Ministarstva poljoprivrede, koje zadovoljavaju uvjete propisane člankom 21. Zakona.

Izobrazba u Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

Moduli izobrazbe

Izobrazba o održivoj uporabi pesticida u HAPIH-u održava se u Centru za zaštitu bilja. Centar održava sve osnovne i dopunske module izobrazbe: 

 • Osnovni modul za profesionalne korisnike
 • Osnovni modul za distributere 
 • Osnovni modul za savjetnike
 • Dopunski modul za profesionalne korisnike
 • Dopunski modul za distributere 
 • Dopunski modul za savjetnike. 

Predavači

Predavači Centra za zaštitu bilja visoke su stručnosti i različitih specijalnosti, s dugogodišnjim iskustvom u području zaštite bilja. Među predavačima 13 je doktora znanosti.

Najava izobrazbe i prijava na izobrazbu

Novi sustav izobrazbe o održivoj uporabi pesticida u potpunosti se oslanja na novi FIS (Fitosanitarni informacijski sustav). Prijava je u potpunosti digitalizirana. Prijava u papirnatom obliku, preko prijavnice, e-poštom ili telefonski više nije moguća. 

Upute kako dobiti informacije o održavanju izobrazbe te kako se prijaviti putem portala ePoljoprivreda mogu se preuzeti u kratkom vodiču: 

Cijena izobrazbe

Tip izobrazbeCijena bez PDV-aPolaganje ispitaUkupno s PDV-om
Osnovna 37,16 EUR + PDV2,65 EUR + PDV42,46 EUR
Dopunska 13,27 EUR + PDV19,9 EUR

Mjesto održavanja izobrazbe 

Izobrazbe o održivoj uporabi pesticida održavaju se u prostorijama Centra za zaštitu bilja – HAPIH, na adresi Gorice 68b, 10 000 Zagreb. Ukoliko postoji interes za izobrazbom manjeg broja polaznika, moguće je istu organizirati i u podružnicama Centra za zaštitu bilja u Osijeku ili u Solinu.

Kontakt

Detaljnije informacije možete dobiti putem e-pošte ili telefonski:

e-pošta: oup@hapih.hr

telefon:

 • +385 01 2311 640 (Zagreb, kontakt osoba Maja Zeko)
 • +385 099 589 7381 (Osijek, kontakt osoba dr.sc. Zrinka Drmić)
 • +385 021 213 575 (Solin, kontakt osoba Ivana Jakovljević, dipl. ing.) 

Zbog terenskih poslova i poslova u laboratoriju, navedeni kontakti ne moraju uvijek biti dostupni. U takvim slučajevima, preporučuje se kontakt e-poštom, ili u iznimnim slučajevima kontakt na mobilni telefon 091 2393 777 (dr. sc. Dario Ivić).

Nastavni materijali

Osnovni nastavni materijal za izobrazbu o održivoj uporabi pesticida je Priručnik za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja. Priručnik možete preuzeti ovdje

Korištenjem stranice www.hapih.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne. VIŠE O KOLAČIĆIMA

Skip to content