Održiva uporaba pesticida (OUP)

Održiva uporaba pesticida

Sukladno Direktivi 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida, Ministarstvo poljoprivrede objavilo je 2013. godine Nacionalni akcijski plan za postizanje održive uporabe pesticida.

Nacionalni akcijski plan ima za cilj smanjenje rizika za zdravlje ljudi, životinja i okoliša povezanog s uporabom pesticida, kao i poticanje integriranih i alternativnih mjera suzbijanja štetnih organizama. Da bi se to postiglo, nužno je da svi dionici i interesne skupine prepoznaju vlastite uloge u ostvarivanju zajedničkog cilja postizanja održive uporabe pesticida. Jedan od preduvjeta postizanja ovog cilja je bolje razumijevanje svih profesionalnih korisnika, distributera i savjetnika o načinima, svrsi i učincima uporabe pesticida, načelima integrirane zaštite bilja i svim rizicima povezanima uz uporabu pesticida. Upravo iz tog razloga, Nacionalnim akcijskim planom predviđena je uspostava sustava izobrazbe o sigurnoj uporabi pesticida.

Sustav izobrazbe o sigurnoj uporabi pesticida uspostavljen je stupanjem na snagu Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014, 115/18, 32/20) i Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012). Prema tom zakonu, svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja, distributeri i savjetnici moraju imati primjerenu izobrazbu iz područja održive uporabe pesticida, koja se sastoji od osnovne i dopunske izobrazbe.

Centar za zaštitu bilja ovlaštena je ustanova koja provodi izobrazbu. Trenutno se u Centru provodi izobrazba u dva modula – modul za distributere i modul za savjetnike. Ovlašteni predavači Centra za zaštitu bilja stručnjaci su i znanstvenici s dugogodišnjim iskustvom u gotovo svim oblastima zaštite bilja. Izobrazba se provodi na adresi Gorice 68b u Zagrebu, u suvremeno opremljenoj konferencijskoj dvorani Centra.

Trajanje izobrazbe u oba modula je tri dana i ukupno 15 školskih sati. Nakon izobrazbe moguće je odmah pristupiti ispitu, ukoliko polaznik to želi. Ispitu je moguće pristupiti i u bilo kojem drugom terminu, prema dogovoru pristupnika s Centrom.

Uključivanjem u sustav izobrazbe u svrhu postizanja održive uporabe pesticida, Centar za zaštitu bilja nastoji pridonijeti daljnjem smanjenju rizika od uporabe sredstava za zaštitu bilja za zdravlje ljudi, životinja i okoliša na temelju prepoznatih rizika vezanog uz uporabu sredstava za zaštitu bilja, kao i primjeni načela dobre poljoprivredne prakse i temeljnih načela integrirane zaštite bilje u cjelokupnoj proizvodnji bilja u Republici Hrvatskoj.

Više o uvjetima prijave za izobrazbu, načinima prijave, terminima, nastavnom programu, predavačima te cijeni i načinu plaćanja izobrazbe možete saznati u izbornicima s lijeve strane.

Obveznici izobrazbe i uvjeti za prijavu

(Tekst iz „Priručnika za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja“, urednik i izdavač Ministarstvo poljoprivrede, autori teksta Vlado Novaković, dipl. ing. i Anamarija Bokulić, dipl. ing.)

Stupanjem na snagu Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida i Zakona o održivoj uporabi pesticida Ministarstvo poljoprivrede bilo je obvezno uspostaviti sustav izobrazbe za profesionalne korisnike pesticida, savjetnike u prodaji pesticida i savjetnike u proizvodnji hrane te distributere.

Profesionalni korisnici pesticida, distributeri i savjetnici u prodaji pesticida i proizvodnji hrane neovisno o njihovom stečenom obrazovanju moraju dokazati da posjeduju odgovarajuća znanja o pesticidima. Dokaz o posjedovanju potrebne razine znanja je potvrda o položenom ispitu i odgovarajuća iskaznica koja se izdaje na temelju potvrde o položenom ispitu.

Kako bi obveznici izobrazbe lakše stekli potrebnu razinu znanja, Ministarstvo poljoprivrede ovlastilo je institucije za provedbu izobrazbe i polaganje ispita. Izobrazbu i polaganje ispita organiziraju ovlaštene institucije za provedbu izobrazbe, a predavanja drže ovlašteni predavači. Izobrazba se sastoji od osnovne i dopunske izobrazbe. Osnovna izobrazba traje najmanje 15 školskih sati. Nakon stjecanja osnovne izobrazbe obveznici izobrazbe obvezni su najmanje svake pete godine pristupiti dopunskoj izobrazbi koja traje najmanje 5 školskih sati. Ako obveznik izobrazbe smatra da posjeduje odgovarajuću razinu znanja može polagati ispit iz osnovne i dopunske izobrazbe bez pohađanja izobrazbe, ali mora ispunjavati uvjete u pogledu propisane razine obrazovanja za pojedinu kategoriju obveznika izobrazbe. Ispit se polaže u pisanom obliku. Ispit je uspješno položio polaznik koji ostvari 60% bodova. Ova izobrazba nema namjeru niti može zamijeniti izobrazbu stečenu kroz redoviti sustav obrazovanja pa je tako i osnovna izobrazba samo dopuna znanja nakon završetka standardne izobrazbe.

Popis ovlaštenih predavača i ovlaštenih institucija za provedbu izobrazbe objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr).

Jedan od zahtjeva Direktive je da izobrazba bude što više prilagođena ciljanoj skupini. Zbog toga su uspostavljeni različiti moduli, a unutar svakog od tri modula uspostavljene su kategorije i potkategorije izobrazbe koje idu do razine određenog proizvodnog sektora (ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, rasadničarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje, maslinarstvo).

Vrste izobrazbe (modula) (Slika 1.6) su sljedeće:

 1. modul za profesionalne korisnike pesticida (osnovni i dopunski),
 2. modul za distributere (osnovni i dopunski) i
 3. modul za savjetnike (osnovni i dopunski).
Slika 1.6: Shematski prikaz obveznika izobrazbe za pojedine module (nacrtala: A. Bokulić)

Profesionalni korisnik je osoba koja koristi pesticide namijenjene profesionalnim korisnicima u okviru obavljanja svojih profesionalnih aktivnosti (to su sredstva za zaštitu bilja za koje su rješenjem o registraciji kao dopuštena mjesta prodaje navedene poljoprivredne ljekarne – specijalizirane prodavaonice ili je rješenjem o registraciji navedeno da je sredstvo za zaštitu bilja namijenjeno profesionalnim korisnicima). Ove informacije dostupne su na etiketi sredstava za zaštitu bilja i na internetskoj tražilici registriranih sredstava za zaštitu bilja (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Unutar kategorije profesionalnih korisnika je i profesionalni korisnik za profesionalnu primjenu – to je profesionalni korisnik koji koristi pesticide namijenjene za profesionalnu primjenu koji su rješenjem o registraciji ili rješenjem o dozvoli odobreni samo određenoj kategoriji profesionalnih korisnika, najčešće pružateljima usluga.

Distributer je fizička ili pravna osoba koja stavlja na tržište pesticide, uključujući trgovce na veliko i malo, prodavače i dobavljače.

Savjetnik je svaka osoba koja je stekla odgovarajuću stručnost i savjetuje o zaštiti bilja i sigurnoj uporabi pesticida u okviru obavljanja svoje djelatnosti ili pružanja trgovačkih usluga, uključujući, prema potrebi, privatne samozaposlene osobe te javne savjetodavne službe, trgovačke putnike, proizvođače hrane i trgovce na malo.

Obveznici izobrazbe se prijavljuju za osnovnu i dopunsku izobrazbu i/ili polaganje ispita ovlaštenim institucijama za provedbu izobrazbe putem prijavnice dostupne na internetskim stranicama Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr) i na internetskim stranicama ovlaštenih institucija za provedbu izobrazbe te prilažu potrebne dokumente kao dokaz da zadovoljavaju uvjete za pohađanje određenog modula (npr. presliku odgovarajuće diplome ili svjedodžbe koja dokazuje stupanj obrazovanja).

Pohađanje izobrazbe je obavezno. Obvezno je samo polaganje ispita kojim se dokazuje posjedovanje razine znanja i vještina za sigurno rukovanje i primjenu pesticida. Propisani su samo najniži uvjeti koje treba ispunjavati obveznik izobrazbe da bi pristupio izobrazbi i polaganju ispita te obveza polaganja ispita.

Sukladno podacima na prijavnici ovlaštene pravne i fizičke osobe za provedbu izobrazbe utvrđuju zadovoljava li kandidat propisane uvjete za pohađanje određenog modula za koji se prijavljuje kao i za polaganje ispita.

Uvjeti za upis u modul za profesionalne korisnike je završena osnovna škola u trajanju od 8 godina. Uvjeti za upis u sve module propisani su Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (Slike 1.7, 1.8 i 1.9).

Slika 1.7: Shematski prikaz uvjeta za prijavu za modul za savjetnike (nacrtala: A. Bokulić)
Slika 1.8: Shematski prikaz uvjeta za prijavu za modul za distributere (nacrtala: A. Bokulić)
Slika 1.9: Shematski prikaz uvjeta za prijavu za modul za profesionalne korisnike (nacrtala: A. Bokulić)

Na temelju potvrde o položenom ispitu izdaje se odgovarajuća iskaznica. Do izdavanja iskaznice ili u slučaju gubitka iskaznice potvrdom o položenom ispitu obveznici izobrazbe ostvaruju svoja prava.

Vrste iskaznica su sljedeće:

 1. iskaznice za predavače (ovlašteni predavač, crvena boja iskaznice),
 2. iskaznice za savjetnike i savjetnike – prodavače (ovlašteni savjetnik ili ovlašteni savjetnik – prodavač, žuta boja iskaznice),
 3. iskaznice za distributere (ovlašteni distributer, plava boja iskaznice),
 4. iskaznice za profesionalne korisnike (ovlašteni profesionalni korisnik, zelena boja iskaznice),
 5. iskaznice za profesionalne korisnike koji primjenjuju sredstva za zaštitu bilja koja su namijenjena za profesionalnu primjenu (ovlašteni profesionalni korisnik za profesionalnu primjenu, zelena boja iskaznice).

Fizičkim osobama koje su stekle iskaznicu za predavače, iskaznica vrijedi kao da su stekli iskaznicu za savjetnike (ako imaju odslušanih 90 sati iz područja zaštite bilja i odgovarajući stupanj izobrazbe agronomske/šumarske struke), distributere (može biti odgovorna osoba sa odslušanih 90 sati iz zaštite bilja i odgovarajućim stupnjem izobrazbe agronomske/šumarske struke) i profesionalne korisnike (odgovorna osoba može biti profesionalni korisnik za profesionalnu primjenu samo ako ima položenih 150 sati iz područja zaštite bilja i odgovarajući stupanj izobrazbe agronomske/šumarske struke).

Fizičke osobe koje imaju iskaznice za savjetnike, iskaznica vrijedi i za djelatnosti distributera i profesionalnih korisnika (odgovorna osoba može biti profesionalni korisnik za profesionalnu primjenu samo ako ima položenih 150 sati iz područja zaštite bilja). Iskaznica za savjetnike – prodavače vrijedi i kao iskaznica za distributere (no ne može biti odgovorna osoba) i profesionalne korisnike (odgovorna osoba ne može biti profesionalni korisnik za profesionalnu primjenu). Iskaznica ne vrijedi kao iskaznica za predavače.

Fizičkoj osobi koja ima iskaznicu za distributere iskaznica vrijedi i za profesionalnog korisnika (odgovorna osoba može biti profesionalni korisnik za profesionalnu primjenu samo ako ima položenih 150 sati iz područja zaštite bilja i odgovarajući stupanj obrazovanja, a poslove radnika ili zaposlenika profesionalnog korisnika za profesionalnu primjenu može obavljati ako ima najmanje završenu SSS poljoprivrednog/šumarskog smjera). Iskaznica ne vrijedi kao iskaznica za predavače ili savjetnike.

Fizičkoj osobi koja ima iskaznicu za profesionalnog korisnika ili profesionalnog korisnika za profesionalnu primjenu iskaznica vrijedi samo za te djelatnosti, ali ne vrijedi kao iskaznica za druge module.

Iskaznica glasi na ime i prezime obveznika izobrazbe i nije prenosiva na druge osobe, a vrijedi 5 godina od datuma izdavanja potvrde o položenom ispitu iz osnovnog modula ili 5 godina od datuma isteka iskaznice u slučaju dopunske izobrazbe.

Iskaznica vrijedi uz osobnu iskaznicu i njome obveznik izobrazbe dokazuje svoj status i pravo bavljenja određenom djelatnošću. Stoga svi obveznici izobrazbe i predavači za vrijeme obavljanja poslova moraju nositi odgovarajuću iskaznicu kojom, uz osobnu iskaznicu, dokazuju svoje pravo za obavljanje poslova i aktivnosti. Nakon isteka iskaznice izdaje se nova iskaznica na razdoblje od 5 godina na temelju potvrde o položenom ispitu iz dopunske izobrazbe.

Rok do kojeg svi obveznici izobrazbe moraju položiti ispit je najkasnije do 26. studenoga 2015. godine, ako žele nastaviti obavljati poslove u okviru obavljanja svojih profesionalnih aktivnosti.

Dakle, nakon tog datuma profesionalni korisnici pesticida neće moći kupiti pesticide namijenjene profesionalnim korisnicima bez odgovarajuće važeće iskaznice, niti će navedene pesticide moći prodavati prodavači bez odgovarajuće iskaznice.

Troškovi izobrazbe nisu prihod državnog proračuna već su prihod institucija koje organiziraju i provode izobrazbu te organiziraju polaganje ispita. Troškove izobrazbe plaćaju sami obveznici izobrazbe. Radi zaštite obveznika izobrazbe od previsokih i neutemeljenih cijena izobrazbe, Ministarstvo poljoprivrede propisalo je najviše iznose koji se mogu naplatiti za troškove izobrazbe. Cijena za osnovnu (prvu) izobrazbu iznosi najviše 600,00 kuna, za polaganje ispita najviše 50,00 kuna te za izdavanje iskaznice najviše 40,00 kuna. Navedeni iznosi su bez PDV-a.

Pesticide koji su namijenjeni neprofesionalnim korisnicima (amaterima) moći će kupovati i primjenjivati osobe koje nisu prošle odgovarajuću izobrazbu i nemaju položen ispit.

Prijava

Prijaviti se može za izobrazbu i polaganje ispita ili samo za polaganje ispita.

Za izobrazbu i/ili polaganje ispita može se prijaviti poštome-poštom ili telefaksom.

U sva tri slučaja, potrebno je dostaviti ispunjeni obrazac za prijavudokaz o stručnoj spremi te podatke potrebne za plaćanje izobrazbe i/ili ispita.

Dokazom o stručnoj spremi smatra se preslika diplome ili završne svjedodžbe srednje škole.

Podaci potrebni za plaćanje izobrazbe i/ili ispita dostavljaju se ovisno o tome da li izobrazbu plaća fizička ili pravna osoba. U slučaju da izobrazbu plaća fizička osoba, potrebno je dostaviti presliku osobne iskaznice. Osobna iskaznica mora biti preslikana s obje strane na način da podaci na njoj budu vidljivi i čitki. U slučaju da izobrazbu plaća pravna osoba, potrebno je dostaviti naziv pravne osobe, adresu i OIB. Sva tri podatka mogu biti dostavljena na jednom dokumentu.

Obrazac za prijavu moguće je preuzeti na dnu ove stranice.

Prijava poštom

Ispunjeni obrazac za prijavu, preslika odgovarajuće diplome ili svjedodžbe te preslika osobne iskaznice ili podaci o pravnoj osobi šalju se poštom na adresu: Centar za zaštitu bilja, Gorice 68b, 10 000 Zagreb, s naznakom – za izobrazbu OUP.

Prijava telefaksom

Ispunjeni obrazac za prijavu, preslika odgovarajuće diplome ili svjedodžbe te preslika osobne iskaznice ili podaci o pravnoj osobi šalju se na broj telefaksa 01 2447 799, s naznakom – za izobrazbu OUP.

Prijava e-poštom

Ispunjeni obrazac za prijavu, preslika odgovarajuće diplome ili svjedodžbe te preslika osobne iskaznice ili podaci o pravnoj osobi šalju se na adresu oup@hapih.hr, s naznakom – za izobrazbu OUP.

Cijena

Cijena izobrazbe za modul za distributere ili modul za savjetnike je 400,00 kn + PDV (500,00 kn).

U cijenu izobrazbe nije uključeno pristupanje ispitu. Polaganje ispita naplaćuje se zasebno, a cijena iznosi 50,00 kn + PDV (62,50 kn).

Način plaćanja

Nakon prijave za izobrazbu ili polaganje ispita u Centru, polazniku ili pristupniku šalje se ponuda – predračun. Polaznik ili kandidat uplaćuje definirani iznos, nakon čega može pohađati izobrazbu i/ili pristupiti ispitu.

Troškovi izdavanja iskaznice nisu uračunati u cijenu izobrazbe.

Ovlašteni predavači Centra

 • dr. sc. Željko Budinšćak
 • dr. sc. Mladen Šimala
 • dr. sc. Zdravka Sever
 • dr. sc. Dario Ivić
 • dr. sc. Nenad Novak
 • dr.sc. Maja Novak
 • dr.sc. Marija Jozić
 • mr. sc. Ivan Poje
 • mr. sc. Željko Tomić
 • Tamara Rehak Biondić, dipl. ing.
 • Goran Ivančan, dipl. ing.
 • Ana Čale, mag. ing. cheming.
 • Natalia Solina Međimurec, dipl.ing.

Program izobrazbe

Nastavni materijali

Kako do nas

Centar za zaštitu bilja smješten je na adresi Gorice 68b u Zagrebu, gradska četvrt Maksimir. U slučaju korištenja javnog prijevoza, do Centra je moguće doći autobusnom linijom 226, Kaptol-Remete-Svetice. Polazak ove linije sa stajališta je na Sveticama (kod maksimirskog stadiona) ili na Kaptolu (kod katedrale). Bez obzira na stajalište, izlazi se na stanici Remete 128 te produžuje ravno pedesetak metara do prve ulice zdesna, ulice Gorice. Skreće se u ulicu Gorice te se nakon 300-tinjak metara dolazi do zgrade Centra.

Informacije

Sve informacije o izobrazbi u Centru za zaštitu bilja možete dobiti na broj telefona 01 2311 640 ili preko e-pošte oup@hapih.hr.

Korištenjem stranice www.hapih.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne. VIŠE O KOLAČIĆIMA

Skip to content