Djelatnosti i odjeli

U Centru za zaštitu bilja obavljaju se poslovi sukladno odredbama Zakona o biljnom zdravstvu (NN 127/19, 83/22), Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22), Zakona o provedbi Uredbe (EZ) 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstva za zaštitu bilja (NN 80/13, 32/19, 32/20), Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla (NN 80/13, 115/18, 32/20), Zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja (NN 52/21) te njihovim pratećim propisima kao i poslovi stručno – znanstvenog istraživanja u području biotehničkih znanosti – zaštita bilja:

 • sustavno praćenje zdravstvenog stanja bilja tijekom vegetacije i biljnih proizvoda u skladištu, radi prikupljanja podataka o pojavi, intenzitetu napada, populaciji i proširenosti organizama štetnih za bilje i biljne proizvode te sustavno vođenje evidencije o tome,
 • edukacija ovlaštenih posjednika bilja o izdavanju biljnih putovnica, edukacija fitosanitarnih inspektora o štetnim organizmima i tržnih proizvođača o zdravstvenoj zaštiti bilja,
 • otkrivanje karantenskih i gospodarskih štetnih organizama, izvještavanje o prisutnosti, pojavi i širenju štetnih organizama, procjena rizika od štetnih organizama, razrađivanje i predlaganje preventivnih mjera i mjera njihovog suzbijanja,
 • dijagnosticiranje štetnih organizama u uzorcima bilja, biljnim proizvodima, tlu, vodi i drugim nadziranim predmetima radi određivanja nazočnosti primarno karantenskih štetnih organizama u sklopu programa posebnog nadzora, kao i gospodarski važnih štetnih organizama u okviru izvještajno prognoznih poslova, inspekcijskih uzoraka te uzoraka koje dostavljaju stranke,
 • sudjelovanje u pripremi i provedbi izvještajno prognoznih poslova (IPP) i programa posebnog nadzora (PPN),
 • organiziranje i provedba stručnog osposobljavanja osoba odgovornih za zdravstvenu zaštitu bilja, sudjelovanje u stručnom usavršavanju fitosanitarnih inspektora, izobrazbi profesionalnih korisnika sredstava za zaštitu bilja, distributera i savjetnika iz područja održive uporabe pesticida, educiranje djelatnika Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede Ministarstva poljoprivrede, 
 • obavljanje ocjene učinkovitosti, ostataka, ekotoksikoloških svojstava, ponašanja u okolišu, fizikalno kemijskih svojstava i izloženosti primjenitelja sredstava za zaštitu bilja po jedinstvenim načelima,
 • analiziranje sredstava za zaštitu bilja u prometu (post-registracijska kontrola) prema godišnjem programu Ministarstva poljoprivrede i analiziranje sredstava za zaštitu bilja koja su dostavili inspektori ili stranke,
 • definiranje i procjenjivanje rizika o maksimalno dopuštenim koncentracijama ostataka sredstava za zaštitu bilja,
 • pružanje znanstvene i stručne potpore nadležnoj upravi Ministarstva poljoprivrede u području biljnog zdravstva, dijagnostike i postupku registracije sredstava za zaštitu bilja.

Centar je organiziran u pet Odjela:

 • Odjel za biljno zdravstvo
 • Odjel za sredstva za zaštitu bilja i biocide
 • Odjel za dijagnostiku i analitiku
 • Odjel za kemijske i molekularne analize
 • Odjel za istraživanje i primjenu SIT tehnike

Odjel za biljno zdravstvo

U Odjelu za biljno zdravstvo obavljaju se sljedeći poslovi:

 • provođenje programa posebnog nadzora (PPN)
 • provođenje izvještajno-prognoznih poslova (IPP)
 • praćenje zdravstvenog stanja bilja na području Republike Hrvatske
 • podučavanje posjednika bilja, specijaliziranih subjekata, pružatelja usluga i drugih sudionika uključenih u poslove zaštite bilja o štetnim organizmima, fitosanitarnim mjerama i načinu obavljanja pojedinih poslova iz područja biljnoga zdravstva
 • stručno usavršavanje stručnih osoba iz drugih institucija
 • izobrazba profesionalnih korisnika, distributera i savjetnika za stjecanje i obnavljanje odgovarajućih znanja iz područja održive uporabe pesticida
 • izobrazba stručnih osoba za biljno zdravstvo u okviru izdavanja biljnih putovnica
 • provođenje istraživanja u području biljnog zdravstva.

Kontakt: 
dr.sc. Dario Ivić
mail: dario.ivic@hapih.hr

Odjel za sredstva za zaštitu bilja i biocide

U Odjelu za sredstva za zaštitu bilja i biocide obavljaju se sljedeći poslovi:

 • ocjenjivanje dokumentacije iz područja učinkovitosti, ostataka, ekotoksikoloških svojstava, ponašanja u okolišu, analitičkih metoda, fizikalno-kemijskih svojstava, toksikologije i izloženosti primjenitelja sredstava za zaštitu bilja (SZB) po jedinstvenim načelima
 • ocjenjivanje dokumentacije iz područja učinkovitosti, ostataka, ekotoksikoloških svojstava, ponašanja u okolišu, analitičkih metoda, fizikalno-kemijskih svojstava i izloženosti primjenitelja u svrhu odobrenja aktivnih tvari na EU razini
 • definiranje i procjenjivanje rizika o maksimalno dopuštenim koncentracijama ostataka sredstava za zaštitu bilja (u suradnji s Centrom za sigurnost hrane)
 • inicijalna procjena rizika za potrošače putem prehrane uslijed unosa ostataka pesticida u sklopu Nacionalnog programa praćenja (monitoringa) ostataka pesticida u i na hrani te Sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF sustav).

Jedna od glavnih zadaća Odjela za sredstva za zaštitu bilja i biocide je ocjena dokumentacije sredstava za zaštitu bilja, u svrhu njihove registracije ili odobrenja u Republici Hrvatskoj. U okviru tih poslova izrađuje se procjena rizika i ocjena dokumentacije iz područja identiteta, fizikalno-kemijskih svojstva, analitičkih metoda, učinkovitosti sredstva, toksikologije, izloženosti primjenitelja, ostataka sredstva, ponašanja u okolišu i ekotoksikologije. Pri tome se primjenjuju jedinstvena načela o odlučivanju, te brojne EU smjernice i standardi međunarodnih organizacija. Dokumentacija sredstva za zaštitu bilja mora biti izrađena prema odgovarajućim smjernicama, standardima i protokolima (GLP, GEP, OECD, FAO, EPPO, i drugi). Procjena rizika i ocjenjena dokumentacija je stručno-znanstveni temelj za odlučivanje o pojedinoj registraciji ili odobrenju sredstva za zaštitu bilja.

U Odjelu se obavljaju i poslovi ocjene aktivne tvari na EU razini u kojima je Republika Hrvatska država članica izvjestiteljica (eng. RMS) te u suradnji s Europskom agencijom za sigurnost hrane (eng. EFSA) provodi procjenu rizika u postupku odobrenja ili ponovnog odobrenja aktivne tvari, dok Europska komisija u postupku ima ulogu upravljanja rizikom te donosi konačnu odluku o odobrenju pojedine aktivne tvari na EU razini. Poslovi procjene rizika za ocjenu aktivne tvari obuhvaćaju ocjenjivanje dokumentacije iz područja učinkovitosti, ostataka, ekotoksikoloških svojstava, ponašanja u okolišu, analitičkih metoda, fizikalno-kemijskih svojstava, toksikologije i izloženosti primjenitelja po jedinstvenim načelima pri čemu je potrebno osigurati visoku razinu zaštite zdravlja ljudi i životinja te okoliša.

Ocjenjivači koji sudjeluju u registraciji SZB-a također su uključeni i u ocjenu biocida u postupku njihove registracije, a sukladno Zakonu o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda.

Kontakt: 
dr.sc. Tina Fazinić
mail: tina.fazinic@hapih.hr
tel: +385 1 6430 808 (uredovno vrijeme s kompanijama od ponedjeljka do petka: 10-13 sati)

Odjel za dijagnostiku i analitiku

U odjelu za dijagnostiku i analitiku obavljaju se poslovi laboratorijskih analiza za određivanje nazočnosti primarno karantenskih, ali i gospodarski važnih štetnih organizama u uzorcima bilja, biljnih proizvoda, tlu, vodi i drugim nadziranim predmetima. Odjel za dijagnostiku i analitiku je podrška za obavljanje velikog dijela poslova Odjela za biljno zdravstvo (programa posebnog nadzora – PPN, izvještajno prognoznih poslova – IPP). Primarno se analiziraju službeni uzorci za potrebe PPN-a i fitosanitarne inspekcije, kao i za potrebe izvještajno-prognoznih poslova te fitosanitarnog nadzora. Isto tako, analiziraju se i svi drugi uzorci na zahtjev pravnih i fizičkih osoba iz djelokruga dijagnostike štetnih organizama. Uzorke koji pristignu na zahtjev pravnih ili fizičkih osoba mora pratiti Zahtjev za analizu uzoraka.

U laboratorijima se provodi i stručno osposobljavanje i specijalizacija iz područja rada.

Kontakt: 
mr.sc. Ivan Poje
mail: ivan.poje@hapih.hr

U Odjelu za dijagnostiku i analitiku ustrojeno je pet specijalističkih laboratorija:

 • Laboratorij za bakteriologiju
 • Laboratorij za mikologiju
 • Laboratorij za nematologiju
 • Laboratorij za virologiju
 • Laboratorij za zoologiju

Odjel za kemijske i molekularne analize

U odjelu za kemijske i molekularne analize obavljaju se poslovi laboratorijskih analiza u području ispitivanja i identifikacije organizma štetnih za bilje te analiza sredstava za zaštitu bilja. Provodi se razvoj molekularnih i analitičkih metoda za potrebe provedbe programa posebnog nadzora, izvještajno prognoznih poslova kao podrška dijagnostičkim laboratorijima Centra te za potrebe provedbe službenih kontrola i programa u području analiza sredstava za zaštitu bilja. 

U odjelu se nalaze Laboratorij za molekularnu biologiju i Laboratorij za kontrolu sredstava za zaštitu bilja koji sudjeluju u akreditacijskim aktivnostima i sustavima kvalitete Centra prema normama HRN EN ISO/IEC 17025:2017 i ISO 9001:2015. Laboratorij za kontrolu sredstava za zaštitu bilja obavlja analize uzoraka sredstava za zaštitu bilja prema godišnjem programu Ministarstva poljoprivrede, programa inspekcijskog nadzora Državnog inspektorata te na zahtjev pravnih i fizičkih osoba. Laboratorij je akreditiran prema normi ISO 17025:2017 i redovito sudjeluje u dostupnim međulaboratorijskim usporednim ispitivanjima u EU.

Kontakt:
dr.sc. Gorana Peček
mail: gorana.pecek@hapih.hr

Odjel za istraživanje i primjenu sit tehnike

Odjel za istraživanje i primjenu SIT tehnike sudjeluje u realizaciji više programa posebnog nadzora i provedbi izvještajno prognoznih poslova, a sukladno Akcijskom planu za suzbijanje i sprječavanje širenja sredozemne voćne muhe Ceratitis capitata (Wied.) u dolini rijeke Neretve za razdoblje od 2023. do 2025. godine, Odjel kao dionik operativne razine provodi suzbijanje u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, Državnim inspektoratom, jedinicama lokalne samouprave, specijaliziranim subjektima i ostalim posjednicima bilja.

Aktivnosti Odjela uključuju:

 • monitoring populacije odraslih jedinki sredozemne voćne muhe na području cijele doline Neretve, prikupljanje ulova, transport, pregled i identifikaciju ulova pod UV lampama te izradu izvješća na tjednoj razini
 • osim u dolini Neretve monitoring populacije odraslih, radi usporedbe i evaluacije rezultata suzbijanja, prati se na odabranim lokalitetima u Dubrovačko-neretvanskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji
 • monitoring ličinki redoslijedom dozrijevanja najvažnijih domaćina na cijelom području doline Neretve kroz sustavne obilaske i prikupljanje malih simptomatičnih uzoraka plodova u voćnjacima sa naglaskom na voćnjake breskve, nektarine i smokve, evidentiranje obilazaka i uzoraka
 • paralelno, kroz navedene monitoringe provodi se reagiranje u slučaju rane detekcije žarišta u vidu slanja obavijesti Fitosanitarnoj inspekciji radi daljnjeg postupanja prema važećoj Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe (NN 53/2023)
 • provođenje mjera suzbijanja sredozemne voćne muhe u voćnjacima s naglaskom na breskve/ nektarine, smokve, ali i prirodnom okolišu, javnim površinama i specifičnim lokalitetima postavljanjem lovki za masovni ulov na cijelom području doline Neretve
 • provođenje tehnike sterilnih kukaca (SIT) na području od Ušća do grada Opuzena, dovoz i prijem pošiljki biološkog materijala – laboratorijski steriliziranih kukuljica, priprema hrane, pakiranje, razvoj do spolne zrelosti, provođenje aromaterapije i oslobađanje sterilnih jedinki prema utvrđenim rutama ispuštanja
 • ispuštanje sterilnih mužjaka hodajući u voćnjacima ispuštanjem iz sustava papirnatih vrećica, pothlađivanjem i kolekcijom imaga za strojno ispuštanje te upotrebom čamaca, u svrhu što bolje distribucije jedinki na ciljanoj površini od približno 5.000 ha.

Kontakt:
Luka Popović, dipl.ing.agr.
mail: luka.popovic@hapih.hr

Korištenjem stranice www.hapih.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne. VIŠE O KOLAČIĆIMA

Skip to content