Djelatnosti i odjeli

U Centru za zaštitu bilja obavljaju se poslovi sukladno odredbama Zakona o biljnom zdravstvu (NN 127/19), Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14, 115/18, 32/20), Zakona o provedbi Uredbe (EZ) 110772009 o stavljanju na tržište sredstva za zaštitu bilja (NN 80/13), Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla (NN 80/13), Zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja (NN 52/21) te njihovim pratećim propisima kao i poslovi stručno – znanstvenog istraživanja u području biotehničkih znanosti – zaštita bilja:

 • sustavno praćenje zdravstvenog stanja bilja tijekom vegetacije i biljnih proizvoda u skladištu, radi prikupljanja podataka o pojavi, intenzitetu napada, populaciji i proširenosti organizama štetnih za bilje i biljne proizvode te sustavno vođenje evidencije o tome,
 • sustavno praćenje i nadzor sjemenskih usjeva, sadnog materijala voćaka, vinove loze i ukrasnog bilja, izdavanje biljnih putovnica, edukacija ovlaštenih posjednika bilja o izdavanju biljnih putovnica, edukacija fitosanitarnih inspektora o štetnim organizmima i tržnih proizvođača o zdravstvenoj zaštiti bilja,
 • otkrivanje karantenskih i gospodarskih štetnih organizama, izvještavanje o prisutnosti, pojavi i širenju štetnih organizama, procjena rizika od štetnih organizama, razrađivanje i predlaganje preventivnih mjera i mjera njihovog suzbijanja,
 • dijagnosticiranje štetnih organizama u uzorcima bilja, biljnim proizvodima, tlu, vodi i drugim nadziranim predmetima radi određivanja nazočnosti primarno karantenskih štetnih organizama u sklopu programa posebnog nadzora, kao i gospodarski važnih štetnih organizama u okviru izvještajno prognoznih poslova. Također se analiziraju inspekcijski uzorci kao i uzorci koje su dostavile stranke. U odjelu za dijagnostiku i analitiku ti poslovi se obavljaju u: laboratoriju za bakteriologiju, laboratoriju za herbologiju, laboratoriju za mikologiju, laboratoriju za nematologiju, laboratoriju za virologiju, laboratoriju za zoologiju i odsjeku za molekularnu biologiju
 • sudjelovanje u pripremi i provedbi izvještajno prognoznih poslova (IPP) i programa posebnog nadzora (PPN),
 • organiziranje i provedba stručnog osposobljavanja osoba odgovornih za zdravstvenu zaštitu bilja, sudjelovanje u stručnom usavršavanju fitosanitarnih inspektora, izobrazbi profesionalnih korisnika sredstava za zaštitu bilja, distributera i savjetnika iz područja održive uporabe pesticida, educiranje djelatnika Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe,
 • obavljanje ocjene učinkovitosti, ostataka, ekotoksikoloških svojstava, ponašanja u okolišu, fizikalno kemijskih svojstava i izloženosti primjenitelja sredstava za zaštitu bilja po jedinstvenim načelima,
 • analiziranje sredstava za zaštitu bilja u prometu (post-registracijska kontrola) prema godišnjem programu MP i analiziranje sredstava za zaštitu bilja koja su dostavili inspektori ili stranke,
 • definiranje i procjenjivanje rizika o maksimalno dopuštenim koncentracijama ostataka sredstava za zaštitu bilja (u suradnji s Hrvatskom agencijom za hranu),
 • pružanje znanstvene i stručne potpore nadležnoj upravi Ministarstva poljoprivrede u području biljnog zdravstva, dijagnostike i postupku registracije sredstava za zaštitu bilja.

Centar je organiziran u 5 Odjela:

• Odjel za biljno zdravstvo
• Odjel za sredstva za zaštitu bilja i biocide
• Odjel za dijagnostiku i analitiku
• Odjel za kemijske i molekularne analize
• Odjel za istraživanje i primjenu SIT tehnike

ODJEL ZA BILJNO ZDRAVSTVO

U Odjelu za biljno zdravstvo obavljaju se sljedeći poslovi:

 • provođenje programa posebnog nadzora (PPN)
 • provođenje izvještajno-prognoznih poslova (IPP)
 • praćenje zdravstvenog stanja bilja na području Republike Hrvatske
 • podučavanje posjednika bilja, specijaliziranih subjekata, pružatelja usluga i drugih sudionika uključenih u poslove zaštite bilja o štetnim organizmima, fitosanitarnim mjerama i načinu obavljanja pojedinih poslova iz područja biljnoga zdravstva
 • stručno usavršavanje stručnih osoba iz drugih institucija
 • izobrazba profesionalnih korisnika, distributera i savjetnika za stjecanje i obnavljanje odgovarajućih znanja iz područja održive uporabe pesticida
 • izobrazba stručnih osoba za biljno zdravstvo u okviru izdavanja biljnih putovnica
 • provođenje istraživanja u području biljnog zdravstva

Kontakt: dr.sc. Dario Ivić
dario.ivic@hapih.hr

ODJEL ZA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA I BIOCIDE

U Odjelu za sredstva za zaštitu bilja i biocide obavljaju se sljedeći poslovi:

• ocjenjivanje dokumentacije iz područja učinkovitosti, ostataka, ekotoksikoloških svojstava, ponašanja u okolišu, analitičkih metoda, fizikalno-kemijskih svojstava, toksikologije i izloženosti primjenitelja sredstava za zaštitu bilja po jedinstvenim načelima;
• ocjenjivanje dokumentacije iz područja učinkovitosti, ostataka, ekotoksikoloških svojstava, ponašanja u okolišu, analitičkih metoda, fizikalno-kemijskih svojstava i izloženosti primjenitelja u svrhu odobrenja aktivnih tvari na EU razini;
• definiranje i procjenjivanje rizika o maksimalno dopuštenim koncentracijama ostataka sredstava za zaštitu bilja (u suradnji s Centrom za sigurnost hrane)
• inicijalna procjena rizika za potrošače putem prehrane uslijed unosa ostataka pesticida u sklopu Nacionalnog programa praćenja (monitoringa) ostataka pesticida u i na hrani te Sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF sustav)

Jedna od glavnih zadaća Odjela za sredstva za zaštitu bilja i biocide je ocjena dokumentacije sredstava za zaštitu bilja, u svrhu njihove registracije ili odobrenja u Republici Hrvatskoj. U okviru tih poslova izrađuje se procjena rizika i ocjena dokumentacije iz područja identiteta, fizikalno-kemijskih svojstva, analitičkih metoda, učinkovitosti sredstva, toksikologije, izloženosti primjenitelja, ostataka sredstva, ponašanja u okolišu i ekotoksikologije. Pri tome se primjenjuju jedinstvena načela o odlučivanju, te brojne EU smjernice i standardi međunarodnih organizacija. Dokumentacija sredstva za zaštitu bilja mora biti izrađena prema odgovarajućim smjernicama, standardima i protokolima (GLP, GEP, OECD, FAO, EPPO, i drugi). Procjena rizika i ocjenjena dokumentacija je stručno-znanstveni temelj za odlučivanje o pojedinoj registraciji ili odobrenju sredstva za zaštitu bilja.
U Odjelu se obavljaju i poslovi ocjene aktivne tvari na EU razini u kojima je Republika Hrvatska država članica izvjestiteljica (eng. RMS) te u suradnji s Europskom Agencijom za sigurnost hrane (eng. EFSA) provodi procjenu rizika u postupku odobrenja ili ponovnog odobrenja aktivne tvari, dok Europska Komisija u postupku ima ulogu upravljanja rizikom te donosi konačnu odluku o odobrenju pojedine aktivne tvari na EU razini. Poslovi procjene rizika za ocjenu aktivne tvari obuhvaćaju ocjenjivanje dokumentacije iz područja učinkovitosti, ostataka, ekotoksikoloških svojstava, ponašanja u okolišu, analitičkih metoda, fizikalno-kemijskih svojstava, toksikologije i izloženosti primjenitelja po jedinstvenim načelima pri čemu je potrebno osigurati visoku razinu zaštite zdravlja ljudi i životinja te okoliša.

Ocjenjivači koji sudjeluju u registraciji SZB također su uključeni i u ocjenu biocida u postupku njihove registracije, a sukladno Zakonu o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda.

Kontakt: dr. sc. Tina Fazinić
tina.fazinic@hapih.hr
tel: +385 1 6430 808 (uredovno vrijeme s kompanijama od ponedjeljka do petka: 10-13 sati)

Sredstva za zaštitu bilja

Proizvodi koji se označavaju kao „sredstva za zaštitu bilja” podliježu odredbama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (NN 80/13). Sredstva za zaštitu bilja koje obuhvaća navedeni Zakon su trgovački oblici koji se sastoje od ili sadrže aktivne tvari, safenere ili sinergiste, a namijenjeni su za neku od sljedećih uporaba:

 • zaštitu bilja ili biljnih proizvoda od svih štetnih organizama ili sprječavanje djelovanja takvih organizama, osim ako se kao glavna svrha ovih proizvoda smatraju higijenski ciljevi a ne zaštita bilja ili biljnih proizvoda;
 • djelovanje na životne procese bilja, poput tvari koje djeluju na rast, ali na drugačiji način od hranjivih tvari;
 • konzerviranje biljnih proizvoda, ako takve tvari ili proizvodi ne podliježu posebnim odredbama;
 • uništavanje neželjenog bilja ili dijelova bilja, uz izuzetak algi, ako se proizvodi ne primjenjuju na tlu ili vodi radi zaštite bilja;
 • sprečavanje ili suzbijanje neželjenog rasta bilja, uz izuzetak algi, ako se proizvodi ne primjenjuju na tlu ili vodi radi zaštite bilja.

Neovisno o vrsti i namjeni svako sredstvo za zaštitu bilja koje se stavlja na tržište Republike Hrvatske mora biti registrirano ili odobreno pri nadležnoj upravi Ministarstva poljoprivrede.

Pregled i tražilica registriranih i odobrenih sredstava za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj može se naći na stranicama Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

ODJEL ZA DIJAGNOSTIKU I ANALITIKU

U odjelu za dijagnostiku i analitiku obavljaju se poslovi laboratorijskih analiza za određivanje nazočnosti primarno karantenskih, ali i gospodarski važnih štetnih organizama u uzorcima bilja, biljnih proizvoda, tlu, vodi i drugim nadziranim predmetima. Odjel za dijagnostiku i analitiku je podrška za obavljanje velikog dijela poslova Odjela za biljno zdravstvo (programa posebnog nadzora – PPN, izvještajno prognoznih poslova – IPP, praćenje zdravstvenog stanja reprodukcijskoga sjemenskog i sadnog materijala i dr.). Primarno se analiziraju službeni uzorci za potrebe PPN-a i fitosanitarne inspekcije, kao i za potrebe izvještajno-prognoznih poslova te fitosanitarnog nadzora. Isto tako, analiziraju se i svi drugi uzorci na zahtjev pravnih i fizičkih osoba iz djelokruga dijagnostike štetnih organizama. Uzorke koji pristignu na zahtjev pravnih ili fizičkih osoba mora pratiti Zahtjev za analizu uzoraka.

U laboratorijima se provodi i stručno osposobljavanje i specijalizacija iz područja rada.

Kontakt: mr.sc. Ivan Poje
ivan.poje@hapih.hr

U Odjelu za dijagnostiku i analitiku ustrojeno je 5 specijalističkih laboratorija:
Laboratorij za bakteriologiju
• Laboratorij za mikologiju
• Laboratorij za nematologiju
• Laboratorij za virologiju
• Laboratorij za zoologiju

ODJEL ZA KEMIJSKE I MOLEKULARNE ANALIZE

U odjelu za kemijske i molekularne analize obavljaju se poslovi laboratorijskih analiza u području ispitivanja i identifikacije organizma štetnih za bilje te analiza sredstava za zaštitu bilja. Provodi se razvoj molekularnih i analitičkih metoda za potrebe provedbe programa posebnog nadzora, izvještajno prognoznih poslova kao podrška dijagnostičkim laboratorijima Centra te za potrebe provedbe službenih kontrola i programa u području analiza sredstava za zaštitu bilja. U odjelu se nalaze Laboratorij za molekularnu biologiju i Laboratorij za kontrolu sredstava za zaštitu bilja koji sudjeluju u akreditacijskim aktivnostima i sustavima kvalitete Centra prema normama HRN EN ISO/IEC 17025:2017 i ISO 9001:2015. Laboratorij za kontrolu sredstava za zaštitu bilja obavlja analize uzoraka sredstava za zaštitu bilja prema godišnjem programu Ministarstva poljoprivrede, programa inspekcijskog nadzora Državnog inspektorata te na zahtjev pravnih i fizičkih osoba. Laboratorij je akreditiran prema normi ISO 17025:2017 i redovito sudjeluje u dostupnim međulaboratorijskim usporednim ispitivanjima u EU.
Kontakt: dr.sc. Gorana Peček
gorana.pecek@hapih.hr

ODJEL ZA ISTRAŽIVANJE I PRIMJENU SIT TEHNIKE

Odjel za istraživanje i primjenu SIT tehnike sudjeluje u realizaciji više programa posebnog nadzora i provedbi izvještajno prognoznih poslova, a sukladno Akcijskom planu za suzbijanje i sprječavanje širenja sredozemne voćne muhe Ceratitis capitata (Wied.) u dolini rijeke Neretve za razdoblje od 2018. do 2021. godine, Odjel kao dionik operativne razine provodi suzbijanje u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, Sektor za fitosanitarnu politiku, HAPIH-a, Fitosanitarne inspekcije, Poljoprivredne inspekcije, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva, Dubrovačko-neretvanske županije, lokalnih jedinica samouprave na području primjene i posjednika bilja.

Aktivnosti Odjela uključuju:

• monitoring populacije odraslih jedinki sredozemne voćne muhe na 158 kontrolnih lokacija na području cijele doline Neretve, prikupljanje ulova, transport, pregled i identifikaciju ulova pod UV lampama te izradu izvješća na tjednoj razini
• osim u dolini Neretve monitoring populacije odraslih, radi usporedbe i evaluacije rezultata suzbijanja, prati se na odabranim lokalitetima u Dubrovačko-neretvanskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji
• monitoring ličinki redoslijedom dozrijevanja najvažnijih domaćina na cijelom području doline Neretve kroz sustavne obilaske i prikupljanje malih simptomatičnih uzoraka plodova u voćnjacima sa naglaskom na voćnjake breskve, nektarine i smokve, evidentiranje obilazaka i uzoraka
• paralelno, kroz navedene monitoringe provodi se reagiranje u slučaju rane detekcije žarišta u vidu slanja obavijesti Fitosanitarnoj inspekciji radi daljnjeg postupanja prema važećoj Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe (NN 73/18)
• provođenje mjera suzbijanja sredozemne voćne muhe u voćnjacima s naglaskom na breskve i nektarine, ali i prirodnom okolišu, javnim površinama i specifičnim lokalitetima postavljanjem lovki za masovni ulov na cijelom području doline Neretve
• Provođenje tehnike sterilnih kukaca (SIT) na području od Ušća do grada Opuzena, dovoz i prijem pošiljki biološkog materijala – laboratorijski steriliziranih kukuljica, priprema hrane, pakiranje, razvoj do spolne zrelosti, provođenje aromaterapije i oslobađanje sterilnih jedinki
• Ispuštanje sterilnih mužjaka hodajući u voćnjacima ispuštanjem iz sustava papirnatih vrećica, pothlađivanjem i kolekcijom imaga za strojno ispuštanje te upotrebom čamaca, s ciljem što bolje distribucije jedinki na ciljanoj površini od cca 5000 ha.

Kontakt: Luka Popović, dipl.ing.
luka.popovic@hapih.hr

Korištenjem stranice www.hapih.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne. VIŠE O KOLAČIĆIMA

Skip to content