Propisi

Pregled EU propisa i naputaka prema EU direktivama vezanih uz djelatnost Centra za vinogradarstvo, vinarstvo i uljarstvo

R.br.NAZIV PROPISABroj Službenog Lista EU ili Narodnih Novina
1.
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1007 оd 18. lipnja 2021. izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2018/274 u pogledu analitičke baze izotopnih podataka i kontrola u vinskom sektoru.SL L 228/8 22.6.2021.
2.
Delegirana Uredba Komisije (EU) 2019/33 od 17. listopada 2018. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za zaštitu oznaka izvornosti, oznaka zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih izraza u sektoru vina, postupka podnošenja prigovora, ograničenja upotrebe, izmjena specifikacija proizvoda, poništenja zaštite te označivanja i prezentiranja (SL L 9, 11. 1. 2019.).
SL L 9/2 11.1.2019.
3.
Provedbena Uredba Komisije (EU) 2019/34 od 17. listopada 2018. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za zaštitu oznaka izvornosti, oznaka zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih izraza u sektoru vina, postupka podnošenja prigovora, izmjena specifikacija proizvoda, registra zaštićenih naziva, poništenja zaštite i upotrebe simbola.
SL L 9/46 11.1.2019.
4.
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/273 оd 11. prosinca 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu programa odobravanja sadnje vinove loze, registra vinograda, pratećih dokumenata i certificiranja, ulaznog i izlaznog registra, obveznih izjava, obavijesti i objave informacija o kojima se obavještava te o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odgovarajućih kontrola i kazni, o izmjeni uredaba Komisije (EZ) br. 555/2008, (EZ) br. 606/2009 i (EZ) br. 607/2009 i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 436/2009 i Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/560 SL L 58/1, 28. 2. 2018.SL L 58/1 28.2.2018.
5.
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/274 оd 11. prosinca 2017. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu programa odobravanja nasada vinove loze, certificiranja, ulaznog i izlaznog registra, obveznih izjava i obavijesti te Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odgovarajućih provjera i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/561 SL L 58/60, 28. 2. 2018.SL L 58/60 28.2.2018.
6.
Uredba (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama)Tekst značajan za EGP.
SL L 95/1 7.4.2017.
7.
Naputak o provedbi Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) br. 1308/2013 od 17. prosinca 2013. kojom se uspostavlja zajednička organizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda i ukidaju Uredbe Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2012 i (EZ) br. 1234/2007 43/14 proizvoda i ukidaju Uredbe Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2012 i (EZ) br. 1234/2007.
NN 43/14
8.
Uredba (EU) br. 251/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označivanju i zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla aromatiziranih proizvoda od vina i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1601/91.
EU 251/2014
9.
Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, od 17. prosinca 2013.Ovom uredbom uređuje se zajednička organizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda, uključivo grožđa i vina, te se stavljaju izvan snage uredbe Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007.
SL L 347/671 20.12.2013.
10.
Naputak o provedbi članka 73. stavka 4. Uredbe komisije (EZ) br. 607/2009 od 14. srpnja 2009. o utvrđivanju određenih podrobnih pravila za provedbu Uredbe vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu zaštićenih oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla, tradicionalnih izraza, označavanja i prezentiranja određenih proizvoda u sektoru vina.
NN 127/13
11.
Uredba (EU) br. 555/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 o zajedničkoj organizaciji tržišta vina u vezi s programima potpore, trgovinom s trećim zemljama, proizvodnim potencijalom i o nadzoru u sektoru vina.SL L 170/1 27.6.2008.
12.PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1718 оd 14. listopada 2019. o zaštiti tradicionalnih izraza „Opolo”, „Vrhunsko vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Vrhunsko vino KZP)”, „Kvalitetno biser vino”, „Mlado vino”, „Vrhunsko pjenušavo vino” i „Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Kvalitetno vino KZP)” kojima se označuju vina proizvedena u HrvatskojSL L 262/13 15.10.2019.
13.UREDBA (EU) 2019/787 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. travnja 2019. o definiranju, opisivanju, prezentiranju i označivanju jakih alkoholnih pića, upotrebi naziva jakih alkoholnih pića u prezentiranju i označivanju drugih prehrambenih proizvoda, zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića, upotrebi etilnog alkohola i destilata poljoprivrednog podrijetla u alkoholnim pićima te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 110/2008 objavljena je u Službenom listuSL L 130/1 17.5.2019.

Pregled Zakona i pripadajućih Pravilnika vezanih uz djelatnost Centra za vinogradarstvo, vinarstvo i uljarstvo

R.br.NAZIV PROPISABroj Narodnih Novina
1.
Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu
NN 111/18
2.
Zakon o vinu
NN 32/19
Pravilnik o vinogradarstvuNN 81/2022
Pravilnik o vinarstvuNN 81/2022, 75/2023
 Lista tradicionalnih izraza za vino
NN 96/07, 62/10, 133/10, 14/11, 52/12, 75/13, 138/13, 42/17, 49/17
3.
Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda
NN 149/09, 22/11, 120/12, 82/13
4.
Zakon o poljoprivrediNN 118/2018, 42/2020, 127/20, 52/2021
 Pravilnik o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstavaNN 62/2019
 Pravilnik o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje loze Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje loze
NN 133/06, 67/10, 77/13, 49/20
 Pravilnik o proizvodnji, označivanju, zaštićenim oznakama, stavljanju u promet i službenim kontrolama jakih alkoholnih pićaNN 76/2022
 Pravilnik o analitičkim metodama za jaka alkoholna i alkoholna pića
NN 138/05
 Pravilnik o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje
NN 86/10, 7/11, 74/13
5.
Zakon o normizaciji
NN 80/13
6.
Zakon o akreditaciji
NN 158/03, 75/09, 56/13
 Popis akreditiranih ispitnih laboratorija, mjeriteljskih laboratorija, pravnih osoba koje potvrđuju proizvode, pravnih osoba koje provode ocjenjivanje i potvrđivanje/upis sustava kakvoće i pravnih osoba koje potvrđuju osoblje
NN 106/04, 6/05
7.
Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu biljaNN 52/21
 Popis službenih laboratorija za hranu i hranu za životinje
NN 48/15
8.
Zakon o općem upravnom postupku
NN 47/09, 110/2021

Korištenjem stranice www.hapih.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne. VIŠE O KOLAČIĆIMA

Skip to content