Centar za tlo

U Centru za tlo se provode aktivnosti s ciljem zaštite poljoprivrednog zemljišta, tj. zaštite tala Republike Hrvatske kao strateškog resursa i značajne sastavnice okoliša, a sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, br. 20/18), Zakonu o poljoprivredi (Narodne novine 30/15), Deklaraciji o zaštiti okoliša u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 34/92), Nacionalnoj strategiji zaštite okoliša (Narodne novine 46/02), Zakonu o zaštiti okoliša (Narodne novine 110/07, 80/13, 153/13, 78/15), Strategiji održivog razvoja Republike Hrvatske (Narodne novine 30/09), Odluci o prihvaćanju Nacionalnog plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojećim organskim onečišćujućim tvarima (Narodne novine 145/08), i dr.

Centar obavlja slijedeće poslove:

 • utvrđivanje stanja oštećenja poljoprivrednog zemljišta,
 • trajno praćenje stanja – monitoring – poljoprivrednog zemljišta kojim se trajno prati stanje svih promjena u poljoprivrednom zemljištu (fizikalnih, kemijskih i bioloških),
 • vodi se informacijski sustav za zaštitu poljoprivrednog zemljišta,
 • praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta kroz ispitivanje plodnosti tla i kontrolu provedbe praćenja stanja (na terenu i u laboratoriju) kao referentni laboratorij,
 • vođenje evidencije godišnjih izvješća o primjeni propisanih agrotehničkih mjera,
 • utvrđivanje osobito vrijednog obradivog (P1) i vrijednog obradivog (P2) poljoprivrednog zemljišta u slučaju bitnih promjena postojećeg stanja prostornih planova,
 • istraživanja u području pedologije, zaštite tla i podzemne vode na poljoprivrednom zemljištu, analize tla, biljnog materijala, organskih gnojiva i poboljšivača tla, kemijska analiza vode za navodnjavanje.

Centar je organiziran u tri odjela:

 • Uprava centra
 • Odjel za zaštitu poljoprivrednog zemljišta
 • Odjel za kemijska, fizikalna i biološka ispitivanja
 • Odjel za informacijski sustav

Odjel za zaštitu poljoprivrednog zemljišta

U sklopu poljoprivredne politike i povećanja učinkovitosti potpora poljoprivrednoj proizvodnji na putu stvaranja produktivnog poljoprivrednog sektora i postupnom prilagodbom sustava potpora sustavu Europske unije razvijaju se i mjere zemljišne politike. To je skup mjera kojima se utječe na racionalno gospodarenje poljoprivrednim zemljištem kao dobrom od interesa za Republiku Hrvatsku sukladno važećim propisima, uz sustavnu i učinkovitu zaštitu okoliša. Danas se pitanje zaštite okoliša veže za sve sektore gospodarstva, pa tako i za poljoprivredu kao djelatnost s najizravnijem djelovanju na okoliš.

Odjel za zaštitu poljoprivrednog zemljišta u sklopu poljoprivredne politike organizira i provodi poslove zemljišne politike radi zaštite poljoprivrednog zemljišta od oštećenja i ublažavanja prijetnji prema tlu sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu i propisima donesenim na temelju Zakona.

 • Trajno praćenje stanja, monitoring poljoprivrednog zemljišta  predstavlja trajno praćenje stanje svih promjena u poljoprivrednom zemljištu (fizikalnih, kemijskih i bioloških), a posebno sadržaja štetnih tvari u poljoprivrednom zemljištu, svih onečišćenja i oštećenja  poljoprivrednog zemljišta. Program omogućava osmišljavanje mjera za sprečavanje, ublažavanje ili popravljanje narušenog stanja poljoprivrednog zemljišta, kao i mjera zaštite poljoprivrednog zemljišta.
 • Praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta provodi se kroz ispitivanje plodnosti tla kojim se utvrđuje i prati stanje plodnosti tla i oštećenja tla sukladno načelima dobre poljoprivredne prakse u zaštiti tla i voda. Svrha praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta je zaštita poljoprivrednog zemljišta od degradacije uslijed nepridržavanja načela dobre poljoprivredne prakse, smanjenje pritiska na okoliš i očuvanje poljoprivrednog zemljišta. Naime plodnost tla predstavlja sposobnost tla da osigura potrebe biljaka za hranjivim tvarima, vodom, zrakom i toplinom, odnosno da osigura pogodne uvjete za razvoj podzemnoga i nadzemnog dijela biljke.
 • Uspostava i vođenje informacijskog sustava zaštite poljoprivrednog zemljišta propisana je Zakonom o poljoprivrednom zemljištu. Informacijski sustav omogućit će objedinjavanje i razmjenu podataka o stanju tala i poljoprivrednog zemljišta, povezivanje sustava i internetskih servisa za razmjenu podataka javnopravnih tijela u čijoj su nadležnosti prostorni podaci. Omogućit će pristup podacima i informacijama vezanim uz stanje tala i poljoprivrednog zemljišta. Omogućit će povezivanje s ARKOD sustavom, Geoportalom, podacima šumske i vodne gospodarske osnove te drugim prostornim podlogama.
 • Djelatnici Odjela  pružali su stručnu potporu nadležnoj upravi Ministarstva poljoprivrede kao članovi povjerenstva za izradu propisa i drugih dokumenata u nadležnosti MP.

Odjel za kemijska, fizikalna i biološka ispitivanja

U planiranju i primjeni tzv. „precizne poljoprivredne proizvodnje“ osnovu čini analiza tla o kojoj će ovisiti i cijena i karakter ulaznih troškova toj proizvodnji. Upravo analiza tla će nam pomoći u tome kako optimalno i racionalno koristiti zemljište u uvjetima za optimalnom proizvodnjom hrane.

Unutar Centra za tlo nalazi se Odjel laboratorija u kojem se obavljaju kemijske analize tla, biljnog materijala, organskih gnojiva, supstrata i poboljšivača tla, fizikalne analize tla te drugih medija sukladno važećim zakonskim aktima i provedbenim propisima iz područja rada sukladno zahtjevima međunarodnih normi. Odjel laboratorija ima:

 • Odsjek – Laboratorij za kemijske, fizikalne i biološke analize tla i drugih medija
 • Odsjek – Laboratorij za fizikalno-kemijske analize vina i ulja

Odjel laboratorija provodi praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta u smislu ispitivanja plodnosti tla te kontrolu provedbe po službenoj dužnosti (na terenu i u laboratoriju) kao referentni laboratorij.

Sukladno važećoj regulativi Laboratorij provodi provjeru zadovoljenja uvjeta za upis laboratorija u Upisnik ovlaštenih laboratorija za tlo.

Laboratorij je nastao na temeljima laboratorija Poljoprivredno-znanstvenog centra iz Osijeka preuzimanjem prostora, postojeće opreme i dijela djelatnika. 2008. godine započinju poslovi adaptacije i proširenja neprimjerenih prostora postojećeg laboratorija i već sredinom 2009. godine započinje se s radom u novom prostoru laboratorija, opremljenim novim laboratorijskim namještajem i dopunjenim novom skupocjenom sofisticiranom opremom. U cijelom razdoblju laboratorij je, sukladno okolnostima, proširivao područja rada, uvodio nove metode, razvijao sustave upravljanja i tehnički se opremao.

Laboratorij se prostire na oko 500 m2 površine, s odvojenim područjima ispitivanja. Prostorije su opremljene funkcionalno, poštujući zahtjeve propisane za ispitivanja koja se provode, dobre laboratorijske praksi i norme HRN EN ISO/IEC 17025 (Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija).

U 2011. godini dobivena je potvrda od strane Hrvatske akreditacijske agencije o osposobljenosti prema zahtjevima norme HRN ISO/ IEC 17025 u području ispitivanja tla za 7 metoda:

 1. Određivanje pH vrijednosti – HRN ISO 10390:2005
 2. Određivanje hidrolitičke kiselosti titracijom – modificirana metoda po Kappen-u – vlastita metoda
 3. Određivanje sadržaja karbonata –volumetrijska metoda – vlastita metoda
 4. Određivanje sadržaja ukupnog dušika-modificirana metoda po Kjeldahl-u – vlastita metoda
 5. Određivanje sadržaja lakopristupačnog kalija nakon ekstrakcije AL otopinom u obliku K2O – plamenfotometrijsko određivanje – vlastita metoda
 6. Određivanje sadržaja lakopristupačnog fosfora nakon ekstrakcije AL otopinom u obliku P2O5 – spektrofotometrijsko određivanje – vlastita metoda
 7. Određivanje sadržaja humusa sulfokromnom oksidacijom – spektrofotometrijsko određivanje – vlastita metoda

Na ovim akreditiranim metodama bazira se kontrola plodnosti tla na obiteljskim gospodarstvima. Nadzor plodnosti tala je preduvjet održive poljoprivrede, posebice razvoja integrirane proizvodnje, respektirajući povećanje biljne produktivnosti uz racionalno korištenje gnojiva. Rezultati tih analiza su temelj gnojidbenih preporuka.

Osoblje laboratorija odgovorno je i za unutarnje i vanjsko osiguranje kvalitete rezultata ispitivanja koje ovise o vrsti, složenosti i učestalosti određenog ispitivanja.

Unutarnja kontrola kvalitete predstavlja dnevno praćenje izvođenja ispitivanja, a obuhvaća:

 • uporabu potvrđenih referencijskih tvari (standarda),
 • periodičnu uporabu kontrolnih uzoraka,
 • ponavljanje mjerenja istog uzorka – ponovljivost ispitivanja,
 • ponavljanje mjerenja zamjenom analitičara ili tehničara – obnovljivost mjerenja,
 • uporabu kontrolnih karata.

Vanjska kontrola kvalitete rezultata ispitivanja predstavlja međulaboratorijska poredbena ispitivanja koja pružaju objektivne dokaze o osposobljenosti laboratorija za izvođenje određenog ispitivanja, te su obvezni dio sustava osiguranja kvalitete rezultata ispitivanja.

Navedena ispitivanja omogućavaju laboratoriju da:

 • dokaže osposobljenost u skladu sa zahtjevima norme HR EN ISO/IEC 17025,
 • prati ispitivanja tijekom dužeg vremena i otkrije trendove i odstupanja,
 • održi i poboljša kvalitetu ispitivanja,
 • dokaže osposobljenost prilikom unutarnje i vanjske neovisne ocjene

Od 2011. godine laboratorij je uključen i u međunarodnu međulaboratorijsku usporedbu u organizaciji neprofitne udruge BIPEA – Bureau InterProfessionnel d’Etude Analytique, Francuska (koja već više od 40 godina organizira poredbena ispitivanja iz različitih područja)

Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) provela je 07. prosinca 2018. godine drugi redoviti nadzor laboratorija koji do 05. 03. 2022. godine ima status akreditiranog ispitnog laboratorija za sedam metoda ispitivanja u području analize tla.

Na temelju rezultata provedenog ocjenjivanja, laboratorij je ponovo potvrdio osposobljenost za obavljanje poslova ispitivanja u gore navedenom području i opsegu ispitivanja.

Korištenjem stranice www.hapih.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne. VIŠE O KOLAČIĆIMA

Skip to content