Centar za sjemenarstvo i rasadničarstvo

Provođenje postupka priznavanja sorti za upis u Sortnu listu Republike Hrvatske, provođenje postupka dodjeljivanja oplemenjivačkog prava, te skrb o biljnim genetskim izvorima.

Provođenje ispitivanja gospodarske vrijednosti sorti (VCU) obavlja se na različitim lokacijama (ovisno o biljnoj vrsti) na područjima: Osijeka (vlastite površine), Baranje, istočne Slavonije, zapadne Slavonije, središnje Hrvatske i Dalmacije. Ispitivanje različitosti, ujednačenosti i stabilnosti sorti (DUS) i statističku analizu rezultata pokusa, te pripremu dokumentacije za Povjerenstvo za priznavanje sorti.

Izdaje Službenog glasila, te Sortnu listu Republike Hrvatske.

Provođenje svih poslova istraživačke djelatnosti u ratarskoj proizvodnji (provođenje i ocjenjivanje svih vrsta poljskih pokusa). 

Uslužne djelatnosti u poljoprivredi (oranje, podrivanje, priprema zemljišta, sjetva, zaštita, prihrana, žetva itd.)

Očuvanje biljnih genetskih izvora u sklopu Nacionalne banke biljnih gena. Čuvanje kolekcija sjemena sorti obrisanih sa Sortne liste Republike Hrvatske, te sigurnosna kolekcija sjemena iz kolekcija drugih institucija uključenih u Nacionalni program očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Republici Hrvatskoj.

Upis putovničkih podataka o primkama u Bazu podataka biljnih genetskih izvora Republike Hrvatske (CPGRD), te prijenos hrvatskih podataka u europsku bazu EURISCO.

Obavljanje poslova stručnog nadzora nad proizvodnjom voćnog i loznog sadnog materijala. Organizacija, koordinacija, raspoređivanje i provođenje stručnog nadzora nad prijavljenom proizvodnjom na terenu.

Terenski nadzori sastoje se od uzorkovanja tla na nematode, uzorkovanja biljnog materijala za analizu na štetnike za proizvodnju sadnog materijala rodova za koje je analiza propisana Pravilnicima, vizualni pregled sortne autentičnosti (vegetativne razvijenosti i zdravstvenog stanja loznih cijepova, voćnih sadnica u prporištu i matičnjaka za proizvodnju reprodukcijskog materijala) i nadzora kritičnih točaka u proizvodnji.

Izdavanje dokumentacije o nadziranoj proizvodnji potrebni za trženje sadnog materijala. Provođenje kontrole sadnog materijala označenog i pakiranog u okviru nadzora pod stručnom kontrolom. Poslovi stručnog nadzora nad proizvodnjom voćnog i loznog sadnog materijala završavaju pripremom i izdavanjem godišnjeg izvješća o proizvodnji poljoprivrednog sadnog materijala.

Vođenje evidencije na nacionalnoj razini: umatičenih stabala i trsova za proizvodnju voćnog i loznog reprodukcijskog materijala i koičinama proizvedenih voćnih sadnica i loznih cijepova prema vrstama, sortama, podlogama, kategorijama.

Na području proizvodnje sadnog materijala ukrasnog bilja i presadnica povrća obavljaju se poslovi nadzora proizvodnje pod stručnom kontrolom, uzorkovanja sadnog materijala presadnica povrća na terenu te sadnje u kontrolno polje.

Odjel za rasadničarstvo priprema, ažurira i objavljuje Popis sorti voćnih vrsta i Sortnu listu za vinovu lozu, ažurira FRUMATIS bazu podataka te izrađuje dosjee sorti.

Provođenje nadzora sjemenske proizvodnje u polju, izdavanje certifikata za sjeme i sadni materijal i ispitivanje u kontrolnom polju, s ciljem osiguravanja zadovoljavajuće kvalitete sjemena poljoprivrednog bilja namijenjenog tržištu.

Nadzor sjemenske proizvodnje se provodi kroz niz postupaka i tehnika koji imaju za cilj osigurati  autentičnost i čistoću sorte tijekom postupka umnažanja.

Nadzor sjemenske proizvodnje u polju završava izdavanjem Uvjerenja o priznavanju sjemenskog usjeva.

Nakon obavljenih nadzora sjemenskih usjeva u polju i  nadzora sadnog materijala poslovi certificiranja nastavljaju se kroz postupak izdavanja certifikata o sjemenu za domaće/EU i međunarodno tržište (prema pravilima i standardima OECD certifikacijske sheme), odnosno sadni  materijal.

Certifikati se izdaju uz uvjet dokaza o priznavanju sjemenskog usjeva, dokaza o kvaliteti sjemena  i dostave uzorka partije koja se certificira. Dostavljeni uzorci za sve partije sjemena na tržištu Republike Hrvatske čuvaju se u Centru za Sjemenarstvo i rasadničarstvo. Navedeni uzorci imaju dvojaku ulogu, služe za obavljanje laboratorijske post kontrole gdje se utvrđuje da li certificirana partija sjemena zadovoljava sve propisane norme kontrole i za post kontrolu u poljskim uvjetima gdje se potvrđuje autentičnost, genetska čistoća sorte i zdravstveno stanje. U odjelu se prikupljaju i čuvaju standardni uzorci potrebni za utvrđivanje autentičnosti sorti.

Suradnja s međunarodnim organizacijama (OECD) na poslovima certificiranja reprodukcijskog materijala u poljoprivrednoj proizvodnji.

Uslužno tiskanje etiketa, ispitivanje sortnosti u poljskim pokusima za potrebe poljoprivredne inspekcije ili naručitelja.

Odjel za biotehnološke analize, mikotoksine i rezidue pesticida ovlašteni je i nacionalni referentni referentan laboratorij za ispitivanje, kontrolu i praćenje GMO-a u sjemenu hrani i hrani za životinje na području Republike Hrvatske. Odjel je akreditiran prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 i punopravni je član Europske mreže GMO laboratorija (ENGL).

Za potrebe utvrđivanja prisutnosti GMO-a koriste se analitičke metode na razini genomske DNA. U skladu sa važećom europskom i nacionalnom legislativom, metoda izbora za kontrolu i praćenje genetskih modifikacija u uzorcima je metoda lančane reakcije polimerazom u stvarnom vremenu (qPCR). Sve metode koje se koriste u analizi validirane su i odobrene od strane Referentnog laboratorija za genetski modificiranu hranu i hranu za životinje Europske unije (EURL-GMFF).

U odjelu se provode i analize potvrđivanja roditeljstva domaćih životinja, te druge srodne i DNA i proteinske analize na uzorcima biljnog i animalnog porijekla.

Osoblje odjela je prepoznato po svojoj stručnosti u području molekularne dijagonstike, te aktivno sudjeluje u izradi kako nacionalnog tako i europskog zakonodavstva. Analitičari su osposobljeni za rad u brojnim europskim i svjetskim laboratorijima što potvrđuju i certifikatima o osposobljenosti.

Laboratorij je punopravni član International Seed Testing Association (ISTA) s međunarodnim ISTA kodom HR03. Od 2002. godine laboratorij je ISTA akreditirani laboratorij i jedini laboratorij u Republici Hrvatskoj ovlašten za izdavanje međunarodnih ISTA certifikata o ispitivanju sjemena poljoprivrednog bilja za potrebe izvoza sjemena.

Accredited Laboratory HRDL0300
of the International Seed
Testing Association (ISTA)

Laboratorij je od 2012. godine jedini laboratorij u Republici Hrvatskoj akreditiran prema međunarodnoj normi HRN EN ISO/IEC 17025 za uzorkovanje i ispitivanje kvalitete sjemena poljoprivrednog bilja.  

U Laboratoriju se provode ispitivanja kvalitete sjemena za potrebe izvoza sjemena, poljoprivredne inspekcije, naknadne kontrole, kontrole uzorkivača, izdavanja izvješća za potrebe certificiranja sjemena i informativne analize, te Heubach test za otprašivanje sjemena. Za potrebe ispitivanja kvalitete sjemena provodi se uzorkovanje sjemena, te analize čistoće sjemena, određivanja prisutnosti drugih vrsta, klijavosti sjemena, mase 1000 sjemenki, vlage sjemena, zdravstvenog stanja sjemena i Test ispiranja za prisutnost spora Tilletia spp.

Od srpnja 2018. godine u Laboratoriju se provode analize sadržaja proteina, vlage, ulja, škroba, glutena, te sedimentacijska vrijednost zrnja žitarica i uljarica na infracrvenom analizatoru.

Laboratorij provodi obuke za analitičare i uzorkivače, nadzor nad radom ovlaštenih analitičara i uzorkivača, provjeru zadovoljenja uvjeta za upis laboratorija u Upisnik laboratorija za kontrolu kvalitete poljoprivrednog reprodukcijskog materijala i skrbi o uzorcima sjemena zaprimljenim za potrebe naknadne kontrole u laboratoriju i polju. Laboratorij organizira radionice za analitičare uposlene u drugim laboratorijima za ispitivanje kvalitete sjemena upisanim u Upisnik laboratorija, te organizira i provodi međulaboratorijske provjere.

Laboratorij redovito uspješno sudjeluje u Proficiency testovima (međulaboratorijskim ispitivanjima) koje organizira ISTA.

Korištenjem stranice www.hapih.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne. VIŠE O KOLAČIĆIMA

Skip to content