Djelatnosti i odjeli

U Centru za kontrolu kvalitete stočarskih proizvoda provode se poslovi provedbe sustava kontrole kvalitete mlijeka u Republici Hrvatskoj te kontrole kvalitete meda i hrane za životinje. Osnovni cilj i zadaća Centra za kontrolu kvalitete stočarskih proizvoda je prvenstveno OPG-ima pružati usluge ispitivanja stočarskih proizvoda i tumačenje rezultata ispitivanja sa svrhom osiguranja potvrde o vrijednosti njihova proizvoda, a ujedno potrošačima potvrditi kvalitetu i sigurnost u proizvod. Upućenost gospodarstava u sastav i kvalitetu stočarskih proizvoda predstavlja temelj u osiguranju dobrog zdravlja i maksimalne proizvodnje životinja. Cjelokupni rad u Laboratorijima Centra za kontrolu kvalitete stočarskih proizvoda temelji se na važećoj zakonskoj legislativi, ISO normama, AOAC standardima i odrednicama norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017.

Postupak za postupanje s pritužbama, PRIT-PO-PRITUŽBA, je dostupan u Centru za kontrolu kvalitete stočarskih proizvoda na zahtjev stranke

Središnji laboratorij za kontrolu kvalitete mlijeka (SLKM)

Središnji laboratorij za kontrolu kvalitete mlijeka (SLKM) je hrvatski nacionalni laboratorij za kontrolu kvalitete mlijeka. SLKM je započeo s radom 2002. godine s ciljem osiguranja jedinstvenog i neovisnog utvrđivanja kvalitete mlijeka za sve proizvođače mlijeka i otkupljivače mlijeka u Republici Hrvatskoj. SLKM je 2004. godine akreditiran sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025, nakon čega je više puta uspješno proveden godišnji nadzor od strane Hrvatske akreditacijske agencije.

Svi proizvođači mlijeka koji isporučuju mlijeko prema otkupljivačima mlijeka u Republici Hrvatskoj nalaze se u sustavu kontrole od strane SLKM-a. Temeljem rezultata laboratorijskih ispitivanja komercijalnih uzoraka mlijeka, proizvođačima mlijeka se definira cijena isporučenog mlijeka.

Uzimanje uzoraka mlijeka kod proizvođača obavlja se sukladno Pravilniku o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka (NN 136/2020) svaki mjesec metodom slučajnog odabira. Sukladno navedenom Pravilniku za svakog se proizvođača mlijeka najmanje dva puta mjesečno ispituje sadržaj mliječne masti, bjelančevina, laktoze, suhe tvari i ukupan broj mikroorganizama, a jednom mjesečno broj somatskih stanica i prisutnost inhibitora u mlijeku. Osim obaveznog broja laboratorijskih ispitivanja propisanih Pravilnikom, proizvođač mlijeka ili otkupljivač mogu zatražiti u laboratoriju i veći broj laboratorijskih ispitivanja.

Osim uzoraka mlijeka koji se analiziraju radi potpune provedbe Pravilnika o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka (NN 136/2020) i Pravilnika o pregledu sirovog mlijeka namijenjenog javnoj potrošnji (NN 84/2016), u SLKM‐u se ispituju i uzorci mlijeka uzeti u sklopu kontrole mliječnosti pojedinih grla goveda, koza i ovaca, koja se obavlja kao sastavni dio provedbe uzgojnih programa. Postupak uzimanja uzoraka mlijeka prilikom kontrole mliječnosti kao i laboratorijska ispitivanja uzoraka propisuje International Committee for Animal Recording (ICAR).

SLKM priprema i osigurava ambalažu za uzimanje uzoraka mlijeka, koju putem svojih vozila opremljenim rashladnim uređajima, distribuira do svih otkupljivača mlijeka, područnih ureda i farmi koje provode kontrolu mliječnosti. Prilikom isporuke prazne ambalaže za uzimanje uzoraka mlijeka, od otkupljivača mlijeka, područnih ureda i farmi preuzimaju se uzorci mlijeka koji se transportiraju prema laboratoriju.

Ispitivanje uzoraka mlijeka u laboratoriju provodi se suvremenom analitičkom opremom. Uzorci mlijeka ispituju se na kemijski sastav koji uključuje sadržaj mliječne masti, bjelančevina, laktoze, suhe tvari, suhe tvari bez masti, uree i točke ledišta, te dodatno na sadržaj kazeina, slobodnih masnih kiselina, pH vrijednost mlijeka i sadržaj ketonskih tijela u mlijeku.

U laboratoriju se za svaki uzorak mlijeka utvrđuje i broj somatskih stanica, broj mikroorganizama te prisutnost inhibitornih tvari u mlijeku. Kod somatskih stanica dodatno se utvrđuje parametar pod nazivom diferencirane somatske stanice. Diferencijacija somatskih stanica razumijeva razlikovanje upalnih stanica vimena što je od izuzetnog značaja jer već i pri nižim vrijednostima ukupnog broja somatskih stanica pruža mogućnost postavljanja opravdane sumnje na mogućnost pojave ili postojanja akutnog ili kroničnog mastitisa. Informacija o diferenciranim somatskim stanicama omogućava vlasnicima proizvodnih životinja započinjanje pravodobne prevencije ili liječenja.

Važno je napomenuti da su svi rezultati laboratorijskih ispitivanja dostupni kupcima putem HAPIH web aplikacije za posjednike u roku od 48 od dostave uzorka mlijeka u SLKM. Za pristup podacima potrebno je korisničko ime i lozinka, koje SLKM izdaje svakom kupcu na vlastiti zahtjev. Rezultati laboratorijskih ispitivanja uzorka mlijeka koji ne udovoljavaju Pravilniku o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka (NN 136/2020) odnosno Pravilniku o pregledu sirovog mlijeka namijenjenog javnoj potrošnji (NN 84/2016) dostavljaju se ovlaštenim veterinarskim inspektorima, nadležnim veterinarskim ambulantama, otkupljivačima mlijeka i proizvođačima mlijeka. Valja istaknuti da je u trenutku osnivanja SLKM-a udio mlijeka prvog razreda bio oko 20% od ukupno isporučenog mlijeka u Republici Hrvatskoj dok se danas isporučuje preko 95 % mlijeka prvog razreda i svega 5% mlijeka drugog razreda. SLKM je sustavnim edukacijama, koristeći se rezultatima laboratorijskih ispitivanja, imao važnu ulogu u povećanju kvalitete mlijeka proizvedenog na hrvatskim farmama.

Središnji laboratorij za kontrolu kvalitete meda i stočne hrane

Uz kontrolu kvalitete mlijeka u Centru za kontrolu kvalitete stočarskih proizvoda provodi se i kontrola kvalitete stočne hrane i meda te test utvrđivanja steonosti krava iz uzoraka mlijeka..

Pravilno postavljena hranidba domaćih životinja jedan je od osnovnih preduvjeta za osiguranje dobrog zdravlja i maksimalne proizvodnje životinje. Kako bi se obrok uskladio s potrebama životinja, potrebno je poznavati proizvodne potrebe životinja, sastav i kvalitetu krmiva te raspoloživost pojedinih krmiva na gospodarstvu.

U laboratoriju se kvaliteta hrane za životinje određuje na temelju:

Kemijske analize koja obuhvaća sadržaj:

 • vlage/suhe tvari,
 • sirovog pepela,
 • sirovih bjelančevina,
 • vlakana (sirova, kisela i neutralna detergent),
 • sirovih masti i
 • ukupnog škroba.

Fermentacijskih parametara silaža:

 • pH
 • mliječna, octena i maslačna kiselina.

Minerala:                                                                          

 • kalcij      
 • fosfor.  

Provedenih mikotoksikoloških ispitivanja (ELISA i HPLC metoda):

 • ukupni aflatoksini (B1, G1, B2, G2)
 • aflatoksin B1
 • deoksinivalenol
 • zearalenon
 • ohratoksin
 • T2 i
 • aflatoksin M1 (svježe sirovo mlijeko).

Laboratorij provodi i test utvrđivanja steonosti krava iz uzoraka mlijeka koji su prikupljeni tijekom službene kontrole mliječnosti. Test djeluje na principu određivanja prisutnosti specifičnih bjelančevina (tzv. PAG) koje posteljica izlučuje tijekom steonosti. Već od 28. dana nakon osjemenjivanja moguće je pouzdano (>97%) utvrditi je li krava steona ili ne. Cilj testa je da se nesteone krave pravovremeno osjemene kako bi se međutelidbeno razdoblje svelo na minimum.

Uzimanje uzoraka obavlja se tijekom kontrole mliječnosti, pri čemu isti uzorak služi za kemijsku analizu i testiranje bređosti. uzorkovanje uzoraka mlijeka provodi se u stadima u kontroli mliječnosti, ali mogu biti uključena i druga stada. Uzorak mlijeka uzima se od krave u koje prošlo minimalno 60 dana od zadnjeg teljenja i 28 dana od osjemenjivanja.

Tumačenje rezultata testa daje se na temelju laboratorijski utvrđenih PAG vrijednosti:

 • ako je razina PAG-a < 0,100 – test je negativan, krava nije steona
 • ako je razina PAG-a ≥ 0,250 – test je pozitivan, krava je steona
 • ako je razina PAG-a između ≥ 0,100 i < 0,250, a na dan uzorkovanja nije prošlo 45 dana od dana osjemenjivanja, preporučuje se ponovno uzorkovanje nakon 45. dana od dana osjemenjivanja.

Glavne prednosti u odnosu na postojeće metode utvrđivanja gravidnosti su:

 • manji stres za kravu (bez uznemiravanja i vezanja),
 • bez dodatnog utroška radnog vremena i snage,
 • jednostavnost i točnost.

Nakon provedenog testa uzgajivači mogu preuzeti rezultate u obliku izvješća putem HAPIH web aplikacije za posjednike. Također, dostava izvješća se obavlja i putem pošte i putem elektroničke pošte ili faksa. U određenim slučajevima potrebno je ponoviti uzorkovanje i testiranje (npr. u slučaju rane embrionalne smrti, pobačaja ili u stadiju od 28 do 45 dana nakon osjemenjivanja, ako je vrijednost testiranja ≥ 0.100 a < 0.250).

U području pčelarstva osnovni cilj laboratorija je pčelarima pružati usluge ispitivanja kvalitete meda u svrhu osiguranja potvrde o vrijednosti njihova proizvoda, a potrošačima potvrditi kvalitetu i sigurnost u proizvod.

Ispitivanja kvalitete meda provode se temeljem Pravilnika o medu (NN 53/2015, NN 47/2017) i Pravilnika o kakvoći uniflornog meda (NN 122/09, NN 141/13).

Sukladno Pravilniku o medu u laboratoriju se provode sljedeće vrste ispitivanja kvalitete meda koje obuhvaćaju određivanja:

 • sadržaja vode
 • električne provodnosti
 • slobodne kiselosti
 • količine hidroksimetilfurfurala (HMF-a) UV-Vis i potvrdnom HPLC tehnikom
 • aktivnosti dijastaze
 • količine šećera HPLC tehnikom
  • fruktoze i glukoze (zbroj)
  • saharoze i
 • količine tvari netopljivih u vodi.

Osim navedenoga provodi se i senzorska ocjena meda,  te dodatna ispitivanja poput određivanja sadržaja prolina i pH vrijednost.

***Laboratorij je akreditiran sukladno HRN EN/ISO IEC 17025.
Laboratorij za sve uzorke na kojima provodi ispitivanja kvalitete pruža usluge besplatnog prikupljanja uzoraka s područja cijele Republike Hrvatske i transporta do laboratorija.***

Korištenjem stranice www.hapih.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne. VIŠE O KOLAČIĆIMA

Skip to content