Osnivanje, zakonski akti i djelatnost

Osnivanje

Osnivač Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (u daljnjem tekstu: Agencija) je Republika Hrvatska na temelju Zakona o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu („Narodne novine“ 111/18 – u daljnjem tekstu: Zakon), a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo poljoprivrede.

Agencija objedinjuje različite, složene i specifične poslove za koje su potrebna posebna znanja i specijalnosti te obavlja mnogobrojne djelatnosti za koje nitko drugi nije osposobljen i ovlašten u zemlji. Potrebno je napomenuti da se poslovi koje obavlja Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu ne preklapaju s poslovima koje obavljaju druge ustanove iz oblasti poljoprivrede i sigurnosti hrane.

Djelatnosti Agencije propisane su Zakonom o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu i drugim specijalističkim propisima (više od 19 Zakona, više od 200 Pravilnika, Uredbi i Naredbi), a obuhvaćaju istraživanja u polju poljoprivrede i srodnim poljima, zaštiti bilja, zaštiti tla, sjemenarstvu i rasadničarstvu, vinogradarstvu, vinarstvu, uljarstvu, voćarstvu, povrćarstvu, stočarstvu, kontroli kvalitete stočarskih proizvoda i sigurnosti hrane.

Stručnjaci Agencije također pružaju stručnu i znanstvenu potporu Ministarstvu poljoprivrede, primarno kod izrade zakonske legislative, stručnih mišljenja i podloga te provođenju laboratorijskih analiza uzoraka za fitosanitarnu, poljoprivrednu i vinarsku inspekciju. Djelatnosti se zbog njihove specifičnosti obavljaju na području cijele Republike Hrvatske.

Agencija ima ulogu u diseminaciji znanja, istraživanja i razvoja te pronalaženja inovativnih rješenja u području poljoprivrede. Sve aktivnosti Agencije u funkciji su unaprjeđenja domaće poljoprivredne proizvodnje i podrške Ministarstvu poljoprivrede, a kroz to, društvenog i gospodarskog razvoja Republike Hrvatske.

U provođenju svojih aktivnosti Agencija prepoznaje značaj europskog konteksta u provođenju zajedničke poljoprivredne politike Europske Unije definirane zakonskim aktima.

Zakonski akti

Osim Statuta i Zakona o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu (NN 111/18), osnovni zakonski akti po kojima Agencija posluje su sljedeći:

 • Zakon o biljnom zdravstvu (NN 75/05, 25/09, 55/11, 115/18);
 • Zakon od održivoj uporabi pesticida (NN 14/14, 115/18);
 • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (NN 80/13);
 • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla (NN 80/13, 115/18)
 • Zakon o zaštiti biljnih sorti (NN 131/97, 62/00, 67/08, 124/10, 124/11, 111/18);
 • Zakon o vinu (NN 32/19);
 • Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (NN 140/05, 35/08, 25/09, 124/10, 55/11, 14/14, 115/18);
 • Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (NN 149/09, 22/11, 120/12);
 • Zakon o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda (NN 82/13, 14/14, 30/15);
 • Zakon o genetski modificiranim organizmima (NN 70/05, 137/09, 28/13, 47/14, 115/18);
 • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i Uredbe (EZ) br. 1830/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o sljedivosti i označavanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001/18/EZ (NN 18/13, 47/14, 114/18);
 • Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18);
 • Zakon o uzgoju domaćih životinja (NN 115/18);
 • Zakon o veterinarstvu (NN 82/13, 148/13, 115/18);
 • Zakon o poljoprivredi (NN 118/18)
 • Zakon o hrani (NN 81/13, 14/14, 30/15, 115/18);
 • Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13, 115/18);
 • Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (NN 81/13, 14/14, 56/15, 32/19).

 Ustrojstvene jedinice Agencije su:

 • Ured ravnatelja sa sjedištem u Osijeku
 • Sektor za podršku poslovnih procesa sa sjedištem u Osijeku
 • Centar za sjemenarstvo i rasadničarstvo sa sjedištem u Osijeku
 • Centar za zaštitu bilja sa sjedištem u Zagrebu
 • Centar za tlo sa sjedištem u Osijeku
 • Centar za sigurnost hrane sa sjedištem u Osijeku
 • Centar za stočarstvo sa sjedištem u Osijeku
 • Centar za kontrolu kvalitete stočarskih proizvoda sa sjedištem u Križevcima
 • Centar za vinogradarstvo, vinarstvo i uljarstvo sa sjedištem u Zagrebu
 • Centar za voćarstvo i povrćarstvo sa sjedištem u Zagrebu.

Djelatnosti

Agencija je objedinila različite pravne subjekte koji obavljaju potpuno različite složene i specifične poslove za koje su potrebna posebna znanja i specijalnosti. U Agenciji se obavljaju mnogobrojne djelatnosti za koje nitko drugi u RH nije osposobljen niti ovlašten.

Centar za sjemenarstvo i rasadničarstvo obavlja poslove iz područja sjemenarstva, rasadničarstva,  priznavanja sorti poljoprivrednog bilja i dodjeljivanja oplemenjivačkog prava, te očuvanja biljnih genetskih izvora, a temeljem Zakona o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu, Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, Zakona o zaštiti biljnih sorti, Zakona o genetski modificiranim organizmima, Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i Uredbe (EZ) br. 1830/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o sljedivosti i označavanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001/18/EZ (NN 18/13, 47/14, 114/18), Zakona o akreditaciji, međunarodnim propisima OECD-a (Organisation for Economic, Co-operation and Development), ISTA (International Seed Testing Association), UPOV-a (International Union for the Protection of New Varieties of Plants), CPVO-a (Community Plant Variety Office), CGRFA (FAO Komisija za genetske izvore za hranu i poljoprivredu), ITPGRFA (Međunarodni ugovor o biljnim genetskim resursima za hranu i poljoprivredu), ECPGR (Europski kooperativni program za biljne genetske izvore). Centar obavlja poslove ispitivanja novih biljnih sorti za potrebe stavljanja sorti na sortnu listu. Ova ispitivanja sastoje se od ispitivanja gospodarske vrijednosti (VCU) i ispitivanja različitosti, ujednačenosti i stabilnosti (DUS). DUS ispitivanja sorti nekih biljnih vrsta obavljaju se i za potrebe zaštite biljnih sorti. Centar obavlja poslove certificiranja (nadzor proizvodnje, dorade, pakiranja, plombiranja, označavanja pred i post kontrole) sjemena krmnog bilja, žitarica, repa, povrća, krumpira, uljarica, predivog bilja i duhana, te sadnog materijala voćnih vrsta i vinove loze. Centar obavlja poslove ispitivanja kvalitete sjemena, analize uzoraka na NIR uređaju, nadzora nad radom ovlaštenih laboratorija, nadzora nad radom ovlaštenih uzorkivača, nadzora nad radom ovlaštenih održivača sorti, očuvanja biljnih genetskih izvora, za hranu i poljoprivredu, provjere postojanja uvjeta za upis u upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača sjemena. Centar obavlja poslove kontrole i praćenja genetski modificiranih organizama u sjemenu, hrani i hrani za životinje, Centar odobrava dobavljaču obavljanje nadzora pod stručnom kontrolom.

Centar za zaštitu bilja obavlja poslove sukladno odredbama Zakona o biljnom zdravstvu, Zakona o održivoj uporabi pesticida, Zakona o provedbi Uredbe (EZ) 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja, Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla, Zakonu o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu te drugim pozitivnim propisima iz tog područja. Centar obavlja poslove istraživanja u području biotehničkih znanosti – zaštite bilja. Centar obavlja poslove suradnje s poljoprivrednim proizvođačima u području zaštite bilja, bavi se sustavnim praćenjem zdravstvenog stanja bilja, otkrivanjem štetnih organizama i predlaganjem mjera zaštite bilja kako za karantenske, tako i za gospodarski važne štetne organizme bilja, dijagnosticiranjem karantenskih i gospodarski važnih štetnih organizama bilja (entomologija, virologija, bakteriologija, mikologija, nematologija, herbologija), provedbom programa posebnih nadzora te ocjenom dokumentacije u svrhu registracije sredstava za zaštitu bilja i njihovom kontrolom u prometu.

Centar za tlo obavlja poslove sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, Zakonu o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu te drugim pozitivnim propisima iz tog područja. Centar obavlja poslove zemljišne politike, istraživanja u području zaštite tla, uređenja zemljišta, očuvanja i unapređenja okoliša, utvrđivanje stanja oštećenja poljoprivrednog zemljišta (inventarizacija), trajno praćenje stanja (monitoring) poljoprivrednog zemljišta kojim se trajno prati stanje svih promjena u poljoprivrednom zemljištu (fizikalnih, kemijskih i bioloških), svih oštećenja u smislu: degradacija u intenzivnoj proizvodnji (fizikalnih, kemijskih i bioloških značajki); onečišćenja štetnim tvarima i organizmima (teški metali, potencijalno toksični elementi, pesticidi, organske onečišćujuće tvari i patogeni organizmi); premještanja (erozija vodom i vjetrom, odnošenje plodinama, posudište, prekrivanje otpadom ili drugim tlom); prenamjene (izgradnja urbanih područja, industrijskih, energetskih objekata, prometnica, hidroakumulacija te eksploatacija kamena, šljunka i drugih građevinskih materijala), te osmišljavanje programa za sprečavanje, ublažavanje ili popravljanje narušenog stanja poljoprivrednog zemljišta, kao i programa zaštite poljoprivrednog zemljišta. Centar provodi praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta u smislu ispitivanja plodnosti tla te kontrolu provedbe po službenoj dužnosti (na terenu i u laboratoriju) kao referentni laboratorij. Centar uspostavlja informacijski sustav za zaštitu poljoprivrednog zemljišta, prikuplja podatke o oštećenju poljoprivrednog zemljišta i rezultate svih laboratorijskih analiza od drugih ovlaštenih laboratorija i institucija. Centar obavlja kemijske i fizikalne analize tla, kemijske analize organskih i mineralnih gnojiva, supstrata i poboljšivača tla, biljnog materijala i drugih medija. Centar sudjeluje u osmišljavanju i postavljanju višegodišnjih poljskih pokusa u području ishrane bilja i izradi preporuka prihvatljive gnojidbe u ratarskoj proizvodnji, povrtlarstvu i višegodišnjim nasadima u konvencionalnoj i ekološkoj poljoprivredi kroz suradnju s drugim stručnim i znanstvenim institucijama. Centar obavlja poslove suradnje s poljoprivrednim proizvođačima u području zaštite tala i poljoprivrednog zemljišta.

Centar za sigurnost hrane obavlja poslove sukladno odredbama Zakona o hrani, Zakona o higjeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu, Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, Zakonu o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu te drugim pozitivnim propisima iz tog područja. Centar obavlja poslove znanstvene procjena rizika, izrade znanstvenih i stručnih mišljenja te pružanje znanstvene i tehničke pomoći na zahtjev Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva nadležnog za zdravstvo, Državnog inspektorata i trećih zainteresiranih strana u području sigurnosti, kvalitete i sljedivosti hrane i hrane za životinje, genetski modificirane hrane i hrane za životinje, u pitanjima vezanim uz prehranu, zdravlje i dobrobit životinja. Centar obavlja poslove izrade znanstvenih studija i istraživanja u području sigurnosti i kvalitete hrane i hrane za životinje te prehrambenih navika. Centar prikuplja i analizira rezultate službenih kontrola i ostalih podataka, u svrhu karakteriziranja i praćenja rizika koji imaju izravan ili neizravan utjecaj na sigurnost, kvalitetu i sljedivost hrane i hrane za životinje. Centar obavlja poslove identifikacije i karakterizacije rizika u nastajanju te poslove uspostave i koordiniranja nacionalne mreže institucija prema Pravilniku o pravilima uspostave nacionalne mreže institucija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje (»Narodne novine«, br. 43/2010.) te uspostave i koordiniranje baze znanstvenika u području sigurnosti i kvalitete hrane i hrane za životinje te prehrane. Centar obavlja poslove s ciljem  razvoja i primjena jedinstvene metodologije procjene rizika u području sigurnosti hrane i hrane za životinje. Centar provodi edukacije zainteresiranih strana i izdavanje edukativnih materijala vezano za opasnosti i rizike koji potječu od hrane i hrane za životinje te obavještavanje javnosti o pitanjima u okviru djelatnosti Centra. Centar sudjeluje u pružanju znanstvene i tehničke pomoći u područjima nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske, prehrambene sigurnosti i bacanja hrane, u okviru djelatnosti Centra. Centar obavlja poslove procjene pozitivnog učinka hrane te uspostave i upravljanje nacionalnim centralnim repozitorijem podataka rezultata službenih kontrola i monitoringa hrane i hrane za životinje.

Centra za stočarstvo obavlja poslove sukladno odredbama Zakona  o uzgoju domaćih životinja, Zakon o veterinarstvu, Zakon o poljoprivredi, Nacionalnom programu očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj, Zakonu o zaštiti životinja, Zakonu o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu te drugim pozitivnim propisima iz tog područja. Centar obavlja poslove iz područja označavanja, registracije, uzgoja i testiranja domaćih životinja. Centar temeljem pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja pruža  potporu poljoprivrednim proizvođačima pri administriranju i podnošenju zahtjeva za potpore. Centar pruža kontinuiranu stručnu i tehničku podršku radu uzgojnih udruženja, s naglaskom na razvoj središnjih uzgajivačkih saveza. Centar obavlja poslove promocije uzgoja domaćih životinja i stočarske proizvodnje općenito, pri čemu se posebno ističu stočarske izložbe i smotre, te izložbe poljoprivrednih proizvoda.

Centar za kontrolu kvalitete stočarskih proizvoda obavlja poslove sukladno odredbama Zakona  o uzgoju domaćih životinja, Zakon o veterinarstvu, Zakon o poljoprivredi, Zakonu o zaštiti životinja, Zakonu o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu te drugim pozitivnim propisima iz tog područja. Centar obavlja poslove iz područja područja kontrole kvalitete mlijeka, meda i stočne hrane. Centar ispituje i uzorke mlijeka uzete u sklopu kontrole mliječnosti pojedinih grla, koja se obavlja kao sastavni dio provedbe uzgojnih programa. Centar obavlja ispitivanja temeljem 11 akreditiranih  analitičkih metoda. Centar obavlja ispitivanja kvalitete meda i stočne hrane temeljem Pravilnika o medu (NN 53/2015 i 47/2017), Pravilnika o kakvoći uniflornog meda (NN 122/2009 i 141/2013), Pravilnika o sigurnosti hrane za životinje (NN 102/2016) te Pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani (NN 146/2012). Centar provodi kontrolu stočne hrane na mikotoksine u sklopu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Ministarstva poljoprivrede. Centar sudjeluje u provedbi projekata Med hrvatskih pčelinjaka i Nacionalna staklenka za med u suradnji s Hrvatskim pčelarskim savezom i Ministarstvom poljoprivrede. Centar surađuje i s pčelarskim udrugama za potrebe ocjenjivanja meda i s pčelarima u području pružanja usluge ispitivanja kvalitete meda u svrhu osiguranja potvrde o vrijednosti njihova proizvoda, a potrošačima potvrđuje kvalitetu i sigurnost u proizvod. Centar surađuje s znanstveno-istraživačkim ustanovama te obavlja i poslove primjene novih tehnologija u području kontrole kvalitete meda i stočne hrane. Centar provodi i test utvrđivanja steonosti krava iz uzoraka mlijeka, koji su prikupljeni tijekom službene kontrole mliječnosti, s ciljem utvrđivanja nesteonih krava i uspostave programa upravljanja reprodukcijom na farmi. Centar je akreditiran sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025 i ovlašten pri Ministarstvu poljoprivrede za provođenje službenih kontrola meda, stočne hrane i mlijeka (aflatoksin M1).

Centar za vinogradarstvo, vinarstvo i uljarstvo obavlja poslove sukladno odredbama Zakona o vinu, Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda, Zakona o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda, Zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga, Zakona o poljoprivredi, Zakona o hrani, Zakona o normizaciji, Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, Zakona o općem upravnom postupku, Zakona o trošarinama, Zakona o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu te pripadajućim podzakonskim propisima koji su usklađeni s pravnom stečevinom EU, Uredbama EU ili zakonskim i podzakonskim propisima kojima se propisuje provedba određenih Uredbi EU te nacionalnim propisima. U Centru se obavljaju poslovi vezani za uljarstvo, sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske i propisima EU. Centar obavlja poslove izdavanja rješenja o stavljanju u promet grožđa, mošta, vina i drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina, provodi postupak izrade prijedloga izdavanja rješenja za označavanje vina oznakom kontroliranog zemljopisnog podrijetla te se vodi evidencija vina s oznakom kontroliranog zemljopisnog podrijetla. Centar obavlja poslove vezane uz praćenje sukladnosti proizvoda prema specifikaciji za zaštićene oznake izvornosti. Centar vodi Evidenciju proizvođača voćnih vina. Centar je nadležan za uzorkovanje grožđa za proizvodnju autentičnih vina, proizvodnju te provedbu analiza određenih parametara u autentičnim vinima kao i ažuriranje Europske baze podataka o autentičnim vinima. Centar surađuje s Ministarstvom poljoprivrede u području provedbe propisa, ali i drugih projekata i aktivnosti, poglavito u području kakvoće proizvoda i zaštite nacionalne proizvodnje u području vinogradarstva, vinarstva i uljarstva. Centar surađuje s inspekcijom u području inspekcijskog nadzora sukladno EU i nacionalnoj legislativi. Centar surađuje s poljoprivrednim proizvođačima, udrugama proizvođača i drugim institucijama u području vinogradarstva, vinarstva i uljarstva. Centar provodi istraživanja u području vinogradarstva, vinarstva i uljarstva.

Centar za voćarstvo i povrćarstvo obavlja poslove sukladno odredbama Zakonu o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Centar na pokušalištima u Donjoj Zelini i Kaštelama provodi  introdukciju sorti voćnih vrsta i voćnih podloga u suradnji s oplemenjivačkim tvrtkama i institucijama te poslove vezano za provođenje proizvodnih procesa u inkubatoru za razvoj i jačanje sektora proizvodnje i prerade povrća u cilju povećanja kompetencija i infrastrukture podrške razvoju sektora proizvodnje i prerade povrća. Centar radi na poslovima osnivanja i održavanja matičnjaka reprodukcijskog sadnog materijala, post-kontrole sadnog materijala voćnih vrsta, podizanje i održavanje pokusnih voćnjaka te referentne kolekcije sorti i podloga voćnih vrsta. Centar obavlja poslove priznavanja sorti voćnih vrsta te izrade prijedloga za Opisnu sortnu listu sorti voćnih vrsta sukladno Zakonu o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja i Pravilniku o postupku utvrđivanja različitosti, ujednačenosti i postojanosti voćnih vrsta u svrhu priznavanja sorti. Centar sudjeluje u Nacionalnom programu očuvanja biljnih genetskih resursa s ciljem uvrštenja kolekcije kontinentalnih voćnih vrsta u Nacionalnu banku biljnih gena sukladno Pravilniku o očuvanju i održivoj uporabi biljnih genetskih izvora. Centar obavlja poslove vođenja statističkih analiza i objedinjavanje svih rezultata istraživanja u voćarstvu. Centar obavlja fizikalno – kemijske i senzorne analize voća i voćnih prerađevina, istraživanja i analize života ploda nakon berbe (post-harvest) i identifikaciju sorti voćnih vrsta. Centar obavlja poslove suradnje s poljoprivrednim proizvođačima u području voćarstva, sudjeluje u predlaganju stručnih mišljenja u području voćarstva, sudjeluje u znanstveno-istraživačkom radu u području voćarstva kao i u organiziranju znanstvenih i stručnih savjetovanja, prati i analizira stanje u području voćarstva u svijetu i kod nas. Centar obavlja poslove vezano za istraživanja u povrćarstvu u inkubatoru za razvoj i jačanje sektora proizvodnje i prerade povrća.

Agencija je kroz svoje ustrojstvene jedinice stručna i znanstvena potpora Ministarstvu poljoprivrede.

Korištenjem stranice www.hapih.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne. VIŠE O KOLAČIĆIMA

Skip to content